Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Miodrag Mišić

  • PDF
Asistent (Matematika, 1961-1971)
Docent (Matematika, 1971-1974)

Miodrag_Misic_1Dr  Miodrag Mišić rođen je 13. septembra 1931. godine u Krnjaji (sada Kljajićevo) kod Sombora. Osnovnuškolu završio je u Futogu, a Gimnaziju u Novom Sadu, Sarajevu, Zenici i Titovom Užicu, gde je maturirao 1950. godine. Studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu je upisao 1954. godine, a diplomirao na Grupi za matematiku 1958. godine. Tokom 1959. godine radio je u Generalnoj direkciji Državnog osiguravajućeg zavoda (DOZ) u Beogradu, a sledeće dve godine bio je profesor matematike u Gimnaziji u Baru. Godine 1961. izabran je za asistenta za predmet Matematika na Odeljenju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu.  U toku 1967. godine boravio  je kao stipendista Univerziteta u Strazburu (Francuska) na Departmanu za matematiku, gde je pos tigao zapažene rezultate u oblasti Topologije. Postdiplomske studije na Grupi za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu završioje 1968. godine odbranivši magistarski rad „Višeznačna preslikavanja V. I. Ponomareva“. Od 1969. godine je saradnik Matematičkog instituta u Beogradu. Godine 1971. odbranio je doktorsku disertaciju „Višeznačna preslikavanja topoloških prostora“ na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Iste godine izabran je za docenta za Matematiku na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu.

Od 1972. godine je izvodio nastavu na Odeljenju Prirodno- matematičkog fakulteta u Kragujevcu, Miodrag_Misicgde je 1974. godine izabran za docenta, kao prvi stalno zaposleni nastavnik u tadašnjem Zavodu za matematiku Odeljenja Prirodno- matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Za vanrednog profesora istog fakulteta na Institutu za matematiku, izabran je 1981. godine za nastavni predmet Topologija. Za redovnog profesora Prirodno-Matematičkog fakulteta u Kragujevcu izabran je 1996. godine. Profesor Miodrag Mišić je objavio više naučnih radova iz Topologije i učestvovao na matematičkim kongresima i mnogim naučnim konferencijama. Za studente matematike napisao je univerzitetski udžbenik iz Topologije. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu predavao je predmete:  Topologija, Matematička analiza 1, Matematička analiza 2, Funkcionalana analiza, Matematička logika i teorija skupova, Matematika 1 i Matematika 2 za studente fizike i Matematika za hemičare. Dugo godina je predavao Matematičku analizu na postdiplomskim studijama na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Za ovaj predmet je napisao autorizovana skripta pod naslovom Odabrana poglavlja iz Matematičke analize. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu vršio je niz značajnih dužnosti, od zamenika upravnika Odeljenja, upravnika Zavoda, odnosno Instituta za  matematiku, do prodekana i dekana Fakulteta. Profesor Miodrag Mišić je radio  na Prirodno-matematičkom fakultetu do penzionisanja, 1996. godine.