Wed29052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Dušan Šaljić

  • PDF

Asistent (Transportni uređaji, od 1965. godine)

Docent (1990-2000)                                                                           

image450Profesor Dušan Šaljić rođen je 27. septembra 1941. godine u Kragujevcu u porodici prosvetnih radnika.

Školovao se u Kragujevcu, gde je osnovnu školu i gimnaziju završio sa odličnim uspehom. Studije na Odeljenju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, na Odseku za mehanizaciju, završio je marta 1965. godine sa srednjom ocenom 8,2.

Odmah po diplomiranju je izabran za asistenta na fakultetu na kojem je studirao, i to za predmet Transportni uređaji. Kao asistent učestvovao je u izvođenju vežbi iz predmeta za koji je biran, a često i iz drugih srodnih predmeta, kako na svom fakultetu, tako i na drugim fakultetima (Beograd, Kraljevo, Čačak).

Usavršavanje je nastavio poslediplomskim studijama na Mašinskom fakultetu u Beogradu, koje je završio juna 1973. godine odbranivši magistarski rad pod naslovom: ”Uticaj sadržaja pojedinih frakcija rasutog materijala na brzinu i kapacitet transportovanog materijala vibracionim transporterom”.

Baveći se i dalje problematikom vezanom za oblast primene vibracione tehnike u transportovanju, orjentaciji,image417 sortiranju, usitnjavanju i doziranju rasutih materijala, objavio je više naučnih i stručnih radova iz te oblasti. Doktorsku disertaciju pod naslovom: ”Prilog izučavanju kretanja rasutog materijala po površini koja vibrira” je odbranio na Mašinskom fakultetu u Beogradu, 9. jula 1985. godine, pod mentorskim vođstvom prof. dr Save Dedijera.

Od 1985. godine radio je u Zavodima ”Crvena Zastava”, u Fabrici privrednih vozila. Od jeseni 1985. boravio je u Pragu, gde je nastavio svoje stručno usavršavanje, prvenstveno na Mašinskom fakultetu Visoke tehničke škole u Pragu, na Katedri za saobraćajnu i manipulacionu tehniku. Boravio je na Washington University u St. Louisu, Missouri, SAD (poslediplomske studije i stručno usavršavanje).

Pored nastavno-pedagoškog i naučnog rada, učestvovao je i u projektovanju nekoliko mosnih dizalica, transportera i drugih transportnih uređaja, zatim u realizaciji više naučnih projekata, bio veštak na sudu za probleme u vezi sa unutrašnjim transportom.

Aktivno je učestvovao u radu organa upravljanja na Fakultetu. Biran je u Savet fakulteta (bio je član prvog Saveta Mašinskog fakulteta, 1972. godine), vodio je više komisija Saveta ili Naučno nastavnog veća. Bio je član Saveta i Veća Mašinskog fakulteta u Beogradu kao i član Skupštine Univerziteta u Beogradu.

image949Autor je knjige Transportni uređaji – uputstvo za izradu projekta i zbirka rešenih zadataka, izdate od strane Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, 1978. godine. Takođe autor je više skripti na temu transportnih uređaja.

Realizovao je više samostalnih projekata i opitnih instalacija iz oblasti transportne tehnike (najznačajniji su projekti o mosnim dizalicama, istraživanja iz oblasti vibracionih transportera, mehaničkih vibratora, projekti visećih konvejera u Fabrici Zastava, i dr.).

Dugi niz godina aktivno je učestvovao u radu društveno sportskih organizacija, najpre kao takmičar, a kasnije kao aktivista, pa je biran i u rukovodstva tih organizacija (Savez izviđača, planinarski i skijaški savez) do republičkog i saveznog nivoa. Za taj rad bio je više puta pohvaljivan i nagrađivan.

Govorio je francuski, engleski i češki jezik, a služio se nemačkim, italijanskim i ruskim jezikom.

 Profesor Šaljić je preminuo 2000. godine.