Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Borivoj Mihailović

  • PDF

Docent (1967 - 1971)

Vanredni profesor (1971 - 1975)

image467Rođen je 29. maja 1914. godine u Zagrebu. Godine 1933. završio je Gimnaziju u Zemunu, a  1937. Filozofski fakultet u Beogradu – grupa Matematika. Od 1938. do 1949. godine bio je srednjoškolski profesor matematike u Bijelom Polju, Sremskim Karlovcima, Zaječaru i Pančevu. U periodu 1949-1952. bio je direktor Srednje tehničke škole u Pančevu. Od 1952. do 1956. radio je kao saradnik Prirodno-matematičkog fakulteta su Beogradu. Od 1956. do 1967. godine bio je asistent na istom fakultetu.

U aprilu 1965. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modifikovani pseudospektri I njihova primena u numeričkoj analizi” na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu.

 Na Odeljenju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, gde je radio do 1975. godine,  izabran je za docenta za predmet Matematika 1967. godine, a u zvanje vanrednog profesora 1971.  godine. Bio je prodekan za finansije od 1973. do 1975. godine.

Izabran je 1976. godine u zvanje redovnog profesora na predmetu Matematika I na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Učestvovao je u radu svih posleratnih Kongresa jugoslovenskih matematičara, kao i Međunarodnog kongresa matematičara u Moskvi 1966. godine. Objavio je 10 skripti i knjiga i oko 30 naučnih radova. Penzionisao se 1979. godine.

Važniji radovi: “Kriterijum za izračunavanje uglova trougla”, “Ugao između dve prave”, “Inverzija u prostoru izvedena vektorskim putem”, “O sistemu postulate euklidske geometrije”, “Računska mašina u radu matematičkih grupa”, “Logaritmari sa dve strane”, “Elektronski aritmetički računari” (prevod sa slovenačkog), “Numeričko rešavanje sistema linearnih jednačina primenom matematičkih spektara”, “Linearna interpolacija I optimalni korak u logaritamskim tablicama”, “Realizacija proizvoda dva spektra na cifarskim računskim mašinama”, “Linearne jednačine sa jednom nepoznatom”, “Hibridna metoda u problemima inverzne interpolacije”, „Novi algoritmi kod interpolacije pomoću matematičkih spektara”, “Determination of the optimum equal interval in abbeviated logarithmic tables of the case of non-linear interpolation” i dr.