Sun26052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Stevan Veinović

  • PDF

Docent (1973 - 1976)

Vanredni profesor (1976 - 1980)

Redovni profesor (1980 - 2003)

Dekan (1983 - 1985)

image454Profesor dr Stevan Veinović rođen je 17. februara 1938. u selu Tolić u Lici (Hrvatska). Gimnaziju je završio 1956. u Kragujevcu, a Mašinski fakutet 1961. godine u Beogradu. Od 1. marta 1961. do 15. januara 1968. godine radio je kao asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu na predmetu Motori SUS. Kao predavač i docent za predmet Motori SUS radio je od 15. januara 1968. do 1. septembra 1973. godine na Vojno-tehničkoj akademiji u Zagrebu, kada prelazi na Mašinski fakultet u Kragujevcu u zvanju docenta na predmetu Motori SUS. Godine 1976. je unapređen u zvanje vanrednog, a 1980. redovnog profesora za predmet Motori SUS. Od 1988 - 1990. se nalazio na funkciji direktora Razvoja u Fabrici motora DMB u Beogradu, a od 1990. je ponovo na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu u zvanju redovnog profesora.

Autor i  koautor 10 knjiga iz oblasti motora SUS, pogonskih materijala i motornih vozila. Objavio više naučno-stručnih radova na engleskom, nemačkom i francuskom  u zemlji i inostranstvu. Boravio na stručnim specijalizacijama u Nemačkoj (kod firme Porsche, 2 meseca i povremeno kao stipendista DAAD fondacije) i u Poljskoj (Politehnika Krakovska, 2 meseca i povremeno u sklopu naučne razmene). Ima preko 20 patenata u zemlji i dva u inostranstvu. Rukovodio istraživanjima na oko 20 projekata za ministarstva nauke i tehnologije Jugoslavije i Srbije, kao i jednim projektom za Eureku.

Stručna i naučnoistraživačka aktivnost prof. dr Veinovića je predstavljala osnovu na kojoj je gradio svoju veoma image183plodnu pedagošku aktivnost. Svoja bogata znanja stečena kroz intenzivnu naučnoistraživačku aktivnost uspešno je prenosio na veliki broj generacija studenata osnovnih i poslediplomskih studija. Bio je mentor značajnog broja magistarskih teza i doktorskih disertacija. Paralelno sa prenošenjem znanja aktivno je učestvovao u opremanju laboratotija i organizovanju laboratorijskog rada, polazeći od činjenice da laboratorijski rad predstavlja bitan preduslov za kvalitetno obrazovanje na svim nivoima.

Treba posebno istaći dugogodišnju aktivnost profesora dr Veinovića u Jugoslovenskom društvu za motore i vozila, Jugoslovenskom društvu za goriva i maziva (JUGOMA), Automobilskoj sekciji JUSK-a, Savezu pronalazača i niza drugih asocijacija i udruženja. Kao priznati stručnjak za motore bio je predsedavajući na kongresima Međunarodne organizacije automobilskih inženjera - FISITA na dva kongresa: 1978. u Budimpešti i 1980. u Hamburgu.

Ne mali doprinos profesora Veinovića je u realizaciji druge faze izgradnje Fakulteta. Njegova aktivnost je inicirala razgovore na tu temu i stvaranje klime za realizaciju ovog značajnog projekta na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu.