Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Vera Nikolić

  • PDF

Asistent (Mašinski elementi i Teorija konstruisanja, 1978 - 1990)

Docent (Proračun mašinskih konstrukcija i Mašinski elementi, 1990 - 1995 )

Vanredni profesor (Proračun mašinskih konstrukcija i Mašinski elementi, 1995 - 1999)

Redovni profesor (Proračun mašinskih konstrukcija i Mašinski elementi, 1999 - 2008)

Fotografija_1Prof. dr Vera Nikolić Stanojević  je rođena 1 avgusta 1943. godine u Pajazitovu, opština Kragujevac. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Kragujevcu sa odličnim uspehom. Diplomirala je na Mašinskom fakultetu u Beogradu, odeljenje u Kragujevcu. Poslediplomske studije završila je na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu gde je odbranila i magistarski rad. Doktorsku disertaciju  pod naslovom "Istraživanje naponskog i deformacionog stanja glavnih strukturnih elemenata zupčastih prenosnika velikih snaga primenom metode konačnih elemenata" odbranila je 1989. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu.  

Posle diplomiranja Vera Nikolić zasnovala je radni odnos sa Zavodima "Crvena Zastava" u Kragujevcu, kao njihov stipendista. Period do 1971. godine provela je u službi Tehničke kontrole Fabrike Automobila na poslovima "Istraživanje kvaliteta". U periodu od 1971. do 1978. godine radila je kao profesor u Tehničkoj školi u Kragujevcu.
Takođe, u periodu do 1978 godine, držala je i nastavu vežbi iz predmeta koji pripadaju oblasti Mašinskih konstrukcija na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, kao honorarni asistent.

Godine 1978. izabrana je za asistenta za predmete Mašinski elementi i Teorija konstruisanja na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Prošla je sva univerzitetska zvanja od asistenta do redovnog profesora na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, gde je radila do 1. oktobra 2008. U zvanje docenta izabrana je januara 1990. godine za predmete Proračun mašinskih konstrukcija i Mašinski elementi. U zvanje vanrednog profesora izabrana je marta 1995. godine za predmete Mašinski elementi i Proračun mašinskih konstrukcija. U zvanje redovnog profesora izabrana je 1999. godine za predmete Mašinski elementi (Konstrukcije) i Proračun mašinskih konstrukcija (primena numeričkih metoda).
Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu obavljala je funkciju prodekana za nastavu od 1996. do 2004. (četiri mandata).
Bila je:
- Upravnik Centra za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - "CIPMES" od 1997. do 2008. na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu,
- Član Saveta Mašinskog fakulteta u Kragujevcu u više mandata
- do 2008. član komisije za polaganje stručnih profesorskih ispita pri Mašinskom fakultetu u Kragujevcu
- Član Saveta Univerziteta u Kragujevcu (2004 - 2006).
- Šef Katedre za Mašinske konstrukcije i mehanizaciju (MKM) (2004 - 2006). na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu
- Upravnik laboratorije za Mašinske konstrukcije i mehanizaciju (2006 - 2008. ) na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu
-    Član Stručnog veća za tehničke i tehnološke nauke Univerziteta u Kragujevcu( 2006 - 2008)
-    Član suda časti na Univerzitetu u Kragujevcu (2006 - 2008.).

Od 15. oktobra 2008. radila je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru na Departmanu za tehničke nauke i image462Departmanu za multidisciplinarne nauke, gde je izvodila nastavu iz više predmeta. Bila je šef studijskog programa Građevinarstvo i šef Departmana za tehničke nauke i šef Departmana za multidisciplinarne nauke.
Prof. dr Vera Nikolić je bila u više navrata ba stručnom usavršavanju u inostranstvu ("Imperial Colege" i "Four Elements"  u Londonu; Tehnički univerzitet u Drezdenu ; Politehnika u Krakovu …).
 U svojim naučno-istraživačkim radovima primenjivala je numeričke metode za analizu naponskog i deformacionog stanja u statičkim i dinamičkim uslovima rada, elemenata raznovrsnih konstrukcija i složenih sistema iz inženjerske prakse. U cilju verifikacije numeričkih rezultata, koristila je eksperimentalne metode (metoda "MOIRE", metoda mernih traka, statička i dinamička ispitivanja). U toku svog višegodišnjeg rada razvila je više analitičkih, numeričkih i eksperimentalnih modela za istraživanja efekata koji prate rad složenih struktura, opisivanje dinamičkih sistema, dinamičkog ponašanja i vibracija i oscilacija kod mehaničkih sistema. Objavila je više od 170 naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, na međunarodnim i domaćim Simpozijumima i Konferencijama. Recenzent je brojnih naučnih radova za priznate svetske časopise. Objavila je tri udžbenika, jednu monografiju i više skripti.
Učestvovala je u realizaciji 27 naučno-istraživačkih projekta finansiranih od Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao rukovodilac tema ili projekata. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru je učestvovala u realizaciji nekoliko TEMPUS projekata kao i u realizaciji dva Master studijska programa koji su organizovani u saradnji sa World University Service Austria (WUS). Bila je mentor 10 doktorskih disertacija, 18 magistraskih teza, više od 200 diplomskih radova na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, a na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru bila je mentor nekoliko master radova.
Za posvećenost naučnom radu i postignute rezultate  prof. Vera Nikolić Stanojević je i nagrađivana:
Nosilac je Diplome časopisa Tehnika za oblast "mašinstvo" u 1981. i Diplome Univerziteta u Prištini (Kosovska Mitrovica) 2007. za izuzetan doprinos u razvoju naučne misli na tom univerzitetu. Dobitnik je Devetomajske nagrade Državnog univerziteta u Novom Pazaru 2013.

Detaljnu stručnu biografiju, uključujući rezultate naučnoistraživačkog rada prof. dr Vere Nikolić  iz perioda angažovanja na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, možete pogledati putem sledećeg linka: Curriculum Vitae>>>