Sun23062024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Organizacija fakulteta Organ poslovođenja fakulteta

Organ poslovođenja fakulteta

  • PDF

Organ poslovođenja Fakulteta je Dekan.

Dekan Fakulteta, kao organ poslovođenja, rukovodi radom Fakulteta. U rukovođenju mu pomažu četiri prodekana i sekretar Fakulteta. Prodekani Fakulteta su prodekani za:

  • finansije,
  • nastavu, 
  • naučnoistraživački rad,
  • kvalitet i infrastrukturu i
  • student-prodekan.

Dekan Fakulteta:

1. predstavlja i zastupa Fakultet u zemlji i inostranstvu;

2. predlaže nacrt Statuta Veću Fakulteta;

3. organizuje i vodi poslovanje Fakulteta;

4. odgovara za ostvarivanje obrazovne i naučne delatnosti na Fakultetu;

5. predlaže osnove poslovne politike, uključujući program rada i plan razvoja Fakulteta;

6. podnosi Savetu fakulteta godišnji izveštaj o rezultatima poslovanja Fakulteta;

7. pokreće inicijativu i predlaže rešenja po pitanjima od značaja za obavljanje delatnosti;

8. predlaže korišćenje sredstava Fakulteta za investicije;

9. izvršava odluke Saveta Fakulteta;

10. stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Fakulteta;

11. obavlja sve poslove poslovođenja i ima sva ovlašćenja u skladu sa zakonskim propisima o radu i kolektivnim ugovorima, propisana za direktora;

12. ima naredbodavnu funkciju u vezi sa materijalno-finansijskim poslovanjem Fakulteta;

13. bira i razrešava prodekane Fakulteta, vodeći računa o ravnomernoj zastupljenosti katedri;

14. odlučuje o korišćenju sredstava Fakulteta u granicama zakonskih ovlašćenja;

15. predlaže organizaciju fakulteta;

16. vrši izbor kandidata za sva radna mesta u van nastavi;

17. potpisuje diplome zajedno sa rektorom Univerziteta;

18. donosi opšta akta u skladu sa zakonom i Statutom;

19. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,

20. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Fakulteta.