Sun26052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Slobodan Smiljanić

  • PDF

Vanredni profesor (1989 -1995)

Redovni profesor (1995 - 2001) 

Slobodan_SmiljanicProf. dr Slobodan Smiljanić rođen je 7. oktobra 1935. u Beogradu. Diplomirao je 1960. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju „Istraživanje sistema upravljanja investicijama u složenim organizacijama udruženog rada“ odbranio je 10. maja 1982. na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Od avgusta 1960. do marta 1990. bio je u stalnom radnom odnosu u „Zastavi“, a od 15. marta 1990. do odlaska u penziju (30. septembra 2001.) u stalnom radnom odnosu na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, u zvanju vanrednog, a zatim i redovnog profesora za grupu organizacijskih predmeta.

U „Zastavi“ je obavljao poslove od konstruktora i standardizera alata, direktora Fabrike automobila (1966 - 1972.), direktora Zastava razvoj (1972 - 1976.), pomoćnika generalnog direktora za istraživanje i razvoj (1976 - 1988.)  i potpredsednika Poslovnog odbora za istraživanje i razvoj (1988 - 1990.).

Za naučnoistraživačke aktivnosti u „Zastavi“ karakteristična su tri perioda:

  1. rad na standardizaciji (1962. - 1966.)
  2. rad na proizvodnji automobila (1966. - 1973.) i
  3. rad na istraživanju, razvoju i organizaciji (1973. - 1990.)

Profesionalna orijentacija prof. dr Smiljanića se odnosi na oblasti organizacije preduzeća, metode organizovanja preduzeća, investicija, kvaliteta i sistema kvaliteta, kao i istraživanja u oblasti menadžmenta.

Objavio je preko 120 stručnih i naučnih radova iz oblasti standardizacije, tehnologije, investicija, organizacije, menadžmenta i sistema kvaliteta. Od ovih radova izdvaja se sedam publikovanih knjiga, od kojih su tri univerzitetska udžbenika i četiri monografije.

Učestvovao je u realizaciji većeg broja projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju RepublikeSlobodan_Smiljanic_1 Srbije. Bio je član Komisije za naučnoistraživački rad Vlade Jugoslavije, predsednik Saveta za kvalitet Republike Srbije itd. U svojstvu predsednika Saveta za kvalitet pokrenuo je niz projekata za uspostavljanje sistema kvaliteta u najširoj društvenoj strukturi, kao na primer:  na fakultetima, u naučnoistraživačkim institutima, zdravstvu Republike Srbije, predškolskim ustanovama i dr. Jedan je od osnivača i prvi Upravnik Centra za kvalitet Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, a vodio je konsultantske timove u više od 20 organizacija koje su uvele sistem kvaliteta od kojih se posebno ističu projekti u javnim preduzećima Elektrodistribucije Srbije (Elektrošumadija Kragujevac, TENT Obrenovac, TE Kostolac i HE Đerdap Kladovo), 21. oktobar Kragujevac i Zastava kovačnica Kragujevac.

Prof. dr Smiljanić pripada najužem krugu naučnih radnika, koji su se latili misionarske uloge da u Kragujevcu postave osnove savremenog naučnog tretmana delikatnih problema u oblasti organizacije i omoguće mladim generacijama naučnoistraživačkih radnika da se i sami dalje razvijaju, polazeći upravo od tih osnova. Nije zanemarljiva ni značajna uloga prof. dr Smiljanića u razvoju i promociji Pokreta za kvalitet u Srbiji.

Od 1998 - 2000. obavljao je funkciju pomoćnika ministra za nauku i tehnologiju Republike Srbije, a 1998. je bio i predsednik žirija za dodelu jugoslovenskih priznanja za kvalitet.

Za svoj rad dobio je veći broj priznanja. Odlikovan je ordenom rada sa zlatnim vencem, Ordenom SSSR Družba narodov, poljskim ordenom Zasluge zlatne oznake, italijanskim odlikovanjem Kavalijere prvog reda, Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima.