Sun26052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Aleksandar Grujović

  • PDF
Docent (1989 - 1995)

Vanredni profesor (1995 - 2001)

Redovni profesor (2001 - 2003)

image455Profesor Aleksandar Grujović rođen je 12. maja 1938. godine u Dublju Mačvanskom. Osnovnu školu i Prvu kragujevačku gimnaziju sa odličnim uspehom završio je 1956. godine, rangiran kao ’’maturant generacije’’.   Posle diplomiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (na smeru za elektroniku i telekomunukacije) januara 1962. god. Aleksandar Grujović je kao stipendista stupio u radni odnos u Fabrici kablova u Svetozarevu (Jagodini), i to kao:

*      samostalni  konstruktor za koaksijalne kablove,

*      rukovodilac biroa za elektro konstrukcije,

*      viši stručni saradnik u Razvojno istraživačkom centru FKS.

Za više tehničkih unapređenja i inovacija dobio je zaslužena priznanja i novčanu nagradu o čemu svedoče napisi u lokalnoj štampi i u listu Politika od 20.7.1967.god.

Od decembra 1968. god. bio je stalno zaposlen u KRS odnosno Institutu za automobile D.D. Zastava Automobili, i to kao:

*      načelnik  službe  za laboratorijsku opremu,

*      naučni saradnik u Sektoru za ispitivanje vozila,

*      rukovodilac Centra za kompjutersku obradu podataka,

*      rukovodilac israživačkih projekata i koordinator stručnog tima (Zastava Automobili, DMB, Bosch, Renix i GVS) za aplikaciju elektronskih sistema u okviru adaptacije vozila Yugo za tržište SAD,

*      direktor Instituta za automobile u D.D. "Zastava Automobili” i

*      koordinator za naučno israživački rad  u D.D. "Zastava Automobili".

Od 1.02.1994. godine do odlaska u penziju 25.3.2003. god. Aleksandar Grujović je bio nastavnik s punim radnim vremenom na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu za predmete Autoelektronika i Teorija i tehnika merenja.

U međuvremenu je završio poslediplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i marta 1977. godine odbranio magistarski rad pod naslovom "Istraživanje mogućnosti za povećanje ouzdanosti baterijskog sistema za paljenje oto motora".  Juna 1985. godine  rešenjem Republičke zajednice nauke Srbije stekao je istraživačko zvanje istraživač - saradnik.

Doktorsku disertaciju na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu pod naslovom "Istraživanje i ocena ponašanja baterijskog sistema paljenja u promenljivim režimima rada oto motora" odbranio je septembra 1987. godine. Iz tog vremena datira i poseta akademika Aleksandra Despića KRS-u sa ponudom da Aleksandar Grujović pređe u Beograd i da rukovodi Biroom za autonomna električna vozila pri Institutu tehničkih nauka SANU. Osim toga, boravio je i stručno se usavršavao u renomiranim institucijama i firmama u inostranstvu, kao što su: Heenan & Fraude Ltd, u Engleskoj 1966. godine; u više navrata u laboratorijama FIAT-a, u Italiji; u istraživačko razvojnom centru firme PORSCHE  u  Weissach-u  u SRN 1977. godine; u centru za obuku firmi SCHENCK i HBM u Darmstat-u, SRN, 1978. godine; u institutu za motorizaciju - PIMOT u Poljskoj; u institutu NAMI u Moskvi; u institutu CESAR u Piteštiju, u Rumuniji; u firmi LUCAS u Engleskoj u trajanju od tri meseca 1975. godine; u firmi ICI u Detroitu, SAD, na studijskom boravku  u  trajanju od tri meseca 1986. godine; u više navrata od 1987. do kraja 1991.godine u  razvojnom  centru firme BOSCH  u  Sviberdingen-u,  SRN.

Od 1981. do 1987.god. Aleksandar Grujović je bio angažovan na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu kao spoljni saradnik na poslediplomskim studijama za predmet Teorija i tehnika merenja.  Školske 1987/88. i 1989/90. godine bio je angažovan na Višoj tehničkoj školi u Kragujevcu kao  nastavnik u zvanju profesora za predmet Primenjena elektrotehnika i elektronika.

Od školske 1989/90. god. bio je angažovan na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu kao nastavnik u zvanju docenta (na odredjeno vreme, sa  skraćenim radnim vremenom) za predmet Autoelektronika, prihvatajući izazov da naučno utemelji jednu novu tehničku oblast - primenu tehničkih merenja, automatike i elektronike na automobilu - i da svoje znanje i iskustvo sistematizovano i metodično prenese studentima i  mladim istraživačima. Od 1.2.1994. godine bio je nastavnik sa punim radnim vremenom  za  predmete Autoelektronika, Merni sistemi i tehnike i Teorija i tehnika merenja, prvo u zvanju docenta, od 15.2.1995.  u zvanju vanrednog profesora, a od 3.5.2001. godine u zvanju redovnog profesora.

Gradeći akademsku karijeru uporedo sa radom u privredi, dr Aleksandar Grujović je u naučnom i nastavnom radu bio angažovan još od 1963. godine, prvo kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu (Odeljenje u Svetoza-revu)  za predmet Industrijska elektronika. Od 1973. god. više godina kao nastavnik po pozivu bio je angažovan na MFK kao predavač za predmet Elektro i servo uređaji motornih vozila i motora, a od 1981. do  1987.god. kao spoljni saradnik na poslediplomskim studijama za predmet Teorija i tehnika merenja. Školske 1987/88. i 1989/90. godine bio je angažovan na Višoj tehničkoj školi u Kragujevcu  kao  nastavnik u zvanju profesora za predmet Primenjena elektrotehnika i elektronika. Od školske 1989/90. god. bio je angažovan na MFK kao nastavnik u zvanju docenta (na odredjeno vreme, sa  skra-ćenim radnim vremenom) za predmet Autoelektronika, a od 21.12 1993. godine bio je nastavnik u zvanju docenta za predmete Teorija i tehnika merenja i Autoelektronika, prihvatajući izazov da na-učno utemelji jednu novu tehničku oblast - primenu tehničkih merenja, automatike i elektronike na au-tomobilu - i da svoje znanje i iskustvo sistematizovano i metodično prenese studentima i mladim istra-živačima. Od školske 1989/90. god. bio je angažovan na MFK kao nastavnik u zvanju docenta (na od-redjeno vreme, sa skraćenim radnim vremenom) za predmet Autoelektronika a od 01.02 1994. godine i kao nastavnik a s punim radnim vremenom  za  predmete Autoelektronika, Merni sistemi i tehnike i Teorija i tehnika merenja, prvo u zvanju docent, od 15.02.1995. god. - u zvanju vanrednog profesora, a od 03.05.2001 god. je u zvanju redovnog profesora. Školske 1997/98. i 1998/99. god. kao nastavnik po pozivu na Prirodnomatematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu držao je nastavu iz predmeta Fizičke tehnike u proizvodnji.   U okviru matične katedre za Motornoa vozila i motore prof. Aleksan-dar Grujović je bio upravnik Laboratorije za motorna vozila i saradnik Centra za tehničku ispravnost vozila.

Prof. Aleksandar Grujović, između ostalog, bio je: član Saveta Elektrotehničkog fakulteta u Beogra-du; član Upravnog odbora Biroa za autonomna električna  vozila  pri Institutu tehničkih nauka SANU; član Upravnog odbora Fondacije "N.Tesla" i fondacije "M.Pupin"; član Redakcije časopisa Motorna Vozila i Motori; član Jugoslovenskog društva za motore i vozila i član Izvršnog odbora JUMV; član Komisije za elektromagnetske veličine pri  Saveznom  zavodu  za mere i dragocene metale,  Saveznog  ministarstva  za  nauku,  tehnologiju i razvoj; član Saveta Mašinskog fakulteta u Kragujevcu; član Dru-štva metrologa Jugoslavije.

Odlaskom u zasluženu penziju stručna aktivnost prof. Aleksandra Grujovića nije prekinuta. Na njegovu inicijativu i zahvaljujući njegovom angažovanju, u okviru Centra za bezbednost u saobraćaju na MFK je formirana Laboratorija za etaloniranje radnih merila na linijama tehničkog preglreda vozila, akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore (prof. Aleksandar Grujović je bio njen tehnički rukovodilac).   Po odlasku u penziju profesor Aleksandar Grujović je bio angažovan u Institutu za vodoprivredu »Jaroslav Černi« iz Beograda na projektovanju i realizaciji kompleksnih hidroinformacionih- oskultacionih i upravljačkih sistema na branama Prvonek i Bukulja.