Sun26052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu O nama Dosadašnje nastavno osoblje

Dr Aleksandar Stamatović

  • PDF

Aleksandar_StamatovicProf. dr Aleksandar Stamatović rođen je 1940. godine u Šapcu. Osnovnu školu je završio u Šapcu od 1947. do 1951. godine, a srednju školu u Beogradu od 1951. do 1959. godine. Studirao je Fizičku hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, od 1959. od 1963. godine. Nagrađen je kao najbolji student tokom studija. Postdiplomske studije upisao je na Prirodno- matematičkom fakultetu u Beogradu, na Odseku za Atomsku i molekularnu fiziku, u oblasti elktronsko-atomskih i elektronsko-molekulskih procesa kolizije, u grupi prof. Milana Kurepe. Magistrirao na Univerzitetu u Beogradu, 1966. godine. Tokom 1967. i 1968. godine bio je saradnik u grupi prof. George Schulz-a na Department of Applied Science, Yale University, New Haven (SAD), gde je uradio eksperimentalni deo svoje doktorske disertacije. Doktorirao je 1969. godine na Univerzitetu u Beogradu sa temom On low  energy monochromatic electron beam interaction with molecules.

Godine 1963.  izabran je za asistenta na Institutu za Fiziku, gde je u grupi prof. Milana Kurepe radio u oblasti elektron-atom i elektron-molekulskih interakcija. Tokom 1967. i 1968. godine kao poslediplomac i 1969. i 1970. godine kao post-doktorant bio je sardnik u grupi prof. George Schulz-a, Department of Applied Science, Yale University, New Haven (SAD). Od 1972. godine radio je u nastavi na Univerzitetu u Beogradu, a od aprila 1974. godine stalno je zaposlen na Odeljenju u Kragujevcu, PMF-a u Beogradu, u zvanju docenta, u tadašnjem Zavodu za fiziku. Godine 1977. izabran je u zvanje vanrednog profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Od oktobra 1983. godine stalno je zaposlen je na Univerzitetu u Beogradu na kome je 1986. godine izabran u zvanje redovnog profesora Fizičkog fakulteta u Beogradu. Od školske 1987/1988. godine, prof. Aleksandar Stamatović je honorarni profesor na Institute for Ionphysics, Leopold Franzens University, Insbruk (Austrija).

Naučna oblast kojom se prof. dr Aleksandar Stamatović bavi je Atomska i molekularna fizika. Objavio je preko 200 naučnih radova na međunarodnim konferencijama i preko 120 u citiranim međunarodnim časopisima. Ukupan broj citata ovih radova je preko 1000. Tokom 1974. i 1975. godine, prof. Aleksandar Stamatović je boravio u grupi prof. Ingolf Hertel- a, Department of Physics, University of Kaiserslautern (Nemačka) radeći kao  saradnik u oblasti electron scattering on laser excited Na atoms. Posle iznenadne smrti prof. George Schulz-a 1975. godine, boravio je kao pozvani gostujući viši senior naučnik da upravlja istraživačkom laboratorijom preminulog prof. Schulz-a, na Departmanu primenjenih nauka Yale univerziteta u SAD-u, u periodu 1976–1977. godine. Tokom 1981. godine boravio je na Departmanu za molekularnu fiziku Slobodnog univerziteta u Berlinu, kao dobitnik Humboltove stipendije. Od januara 1981. godine sarađuje sa grupom prof. Tilman Mark-a, Leopold Franzens University, Insbruk (Austrija). Predavao je na  Univerzitetu u Kragujevcu, Univerzitetu u Beogradu, Leopold Franzens Univerzitetu u Insbruku (Austrija) i na Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu predavao je sledeće predmete: Elektronika i Fizika za studente Mašinskog fakulteta. Profesor Aleksanadar Stamatović je, osim toga, na svim univerzitetima na kojima je predavao, aktivno učestvovao u mentorskom radu sa studentima u oblasti eksperimantalne  fizike, na svim akademskim nivoima. Na Institutu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu osnovao je laboratoriju za Elektroniku uz pomoć saradnika.

Godine 2001, povodom 60-tog rođendana, kolege iz inostranstva sa kojima je prof.  Aleksandar Stamatović sarađivao organizovali su naučni skup Low energy elcectronmolecul interaction (L EMI) koji je imao oko 120 učesnika. Istovremeno, poznati međunarodni časopis International Journal of Mass Spectrometry je izdao trobroj posvećen prof.  Aleksandru Stamatoviću, povodom njegovog 60-tog rođendana.