Mon13072020

Poslednje izmene07:06:59 PM GMT

Back NIR Izdavačka delatnost Publikacije (2016) Nauka o kvalitetu - Slavko Arsovski

(2016) Nauka o kvalitetu - Slavko Arsovski

  • PDF

Nauka o kvalitetu

 Naslov: Nauka o kvalitetu

Tip: Monografija

Autor: Slavko Arsovski

Izdavač: Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, 2016.

ISBN: 978-86-6335-021-2

Svrha ove knjige je da na sistematizovan način, primenom postulata filozofije nauke, ukaže i objasni elemente svake nauke. Kroz analizu nastajanja paradigmi, a posebno paradigme kvaliteta, analizirana je evolucija paradigmi kvaliteta, njihova „isprepletenost i ekvifinalnost – ka čoveku“. Svrha ovih istraživanja je da se ukaže na to da je nauka o kvalitetu nastala na osnovama, prethodno razvijenih nauka i odgovarajućih naučnih disciplina, da postoje određene interdisciplinarne oblasti istraživanja, ali i mnoge transdisciplinarne oblasti koje čine posebnom naukom o kvalitetu. Pored toga, svrha istraživanja je i obogaćivanje fonda nauke o kvalitetu za dalja istraživanja, kako akademska, tako i razvojna.

Cilj istraživanja u ovoj knjizi je višedimenzionalan. Prvi cilj je da se formalno konstituiše nauka o kvalitetu, sa svim atributima jedne nauke i kao takva uvrsti u klasifikaciju nauka. Da bi se ovaj cilj ostvario analizirana je posebnost nauke o kvalitetu iz ugla teorije filozofije nauka i na osnovu istraživanja dokazano je da je nauka o kvalitetu multidisciplinarna, interdisciplinarna i transdisciplinarna nauka.

Drugi cilj istraživanja je da „osvetli“ relacije u oblasti kvaliteta koje povezuju do sada odvojene naučne oblasti, kao što su umetnost, sreća, kvalitet života, regionalni razvoj itd. To je posebno ostvareno u poglavlju 6 gde se, kroz izabrane istraživačke teme, analiziraju nove interdisciplinarne oblasti i za njih stvaraju novi pristupi, teorije, modeli i metode.

Treći cilj istraživanja je jačanje integrativne uloge nauke o kvalitetu u odnosu na druge nauke. Osnova za to je širina i dubina kvaliteta, kroz filozofsku, ekonomsku i praktičnu dimenziju. Na taj način nauka o kvalitetu se „pomera sa periferije ka središtu savremenih nauka“ i postaje nezaobilazna pri istraživanju u mnogim drugim naukama.

Četvrti cilj istraživanja je porast svesti čitalaca/istraživača o značaju nauke o kvalitetu, koja je na početku svoje istorije imala izuzetno razvijenu praktičnu dimenziju, da bi poslednjih 30 godina ubrzano prepoznata kao nezaobilazna u objašnjavanju i rešavanju mnogih naučnih i razvojnih fenomena.

Knjiga je namenjena studentima master i doktorskih studija iz oblasti kvaliteta, kao i stručnjacima iz prakse kao pomoć u korišćenju metoda i alata kvaliteta.

U Kragujevcu, septembar 2016.

Sadržaj

  1. Paradigma kvaliteta
  2. Naučna baza nauke o kvalitetu
  3. Struktura nauke o kvalitetu
  4. Pristupi i teorije u nauci o kvalitetu
  5. Metode u nauci o kvalitetu
  6. Istraživačke teme u nauci o kvalitetu
  7. Literatura