Mon28112022

Poslednje izmene07:06:59 PM GMT

Back NIR Izdavačka delatnost Publikacije (2015) Mehanički prenosnici – Blaža Stojanović, Mirko Blagojević

(2015) Mehanički prenosnici – Blaža Stojanović, Mirko Blagojević

  • PDF

MEHANICKI PRENOSNICI(2015) Mehanički prenosnici – Blaža Stojanović, Mirko Blagojević

Naslov: Mehanički prenosnici
Tip: Osnovni univerzitetski udžbenik
Autor: Blaža Stojanović, Mirko Blagojević
Izdavač: Fakultet inženjerskih nauka Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, 2015.
ISBN: 978‐86‐6335‐018‐2

Iz predgovora

Knjiga Mehanički prenosnici predstavlja rezultat naÅ¡eg viÅ¡egodiÅ¡njeg bavljenja i interesovanja za oblast maÅ¡inskih elemenata i prenosa snage. Ova knjiga je napisana prema nastavnim planovima i programima predmeta Mehanički prenosnici koji se predaje studentima treće godine osnovnih akademskih studija na modulu MaÅ¡inske konstrukcije i mehanizacija Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu. Verujemo da će ova knjiga naći svoje mesto među studentima i na drugim tehničkim fakultetima, ali i kod inženjera i tehničara u praksi.
Knjiga se sastoji iz pet poglavlja. U prvom poglavlju su date osnovne karakteristike prenosnika snage, istorijski razvoja, njihova podela, kao i opis pogonskih i radnih maÅ¡ina. Na kraju poglavlja date su preporuke za pravilan i adekvatan izbor prenosnika snage. Osnovni ulazni i izlazni parametri prenosnika, prikazani su u drugom poglavlju. Treće poglavlje se odnosi na lančane prenosnike. U okviru poglavlja prikazan je istorijski razvoj lančanih prenosnika, njihove prednosti i nedostaci, kao i različite vrste podela. Takođe u poglavlju se nalaze osnovne informacije o proračunu lančanog prenosnika, podmazivanju i zatezanju lanca. Zupčasti kaiÅ¡ni prenosnici su prikazani u četvrtom poglavlju. U njemu su date sve potrebne informacije o prenosniku, njegovom proračunu i izboru. Pored osnovnih informacija autori su prikazali i složenu kinematsku analizu sprezanja zupčastih kaiÅ¡eva kao i analizu trenja kog zupčastih kaiÅ¡eva. Poglavlje se zavrÅ¡ava analizom otkaza zupčastih kaiÅ¡nih prenosnika. Poslednje poglavlje obuhvata analizu, podelu i proračun kardanskih prenosnika. Posebno težiÅ¡te je stavljeno na kinematiku kardanskog prenosnika, ali i na analizu sastavnih delova kardanskog mehanizma. Na kraju trećeg, četvrtog i petog poglavlja dati su primeri proračuna razmatranih prenosnika snage, koji će umnogome olakÅ¡ati posao studentima, tehničarima i inženjerima.

U Kragujevcu, maj 2015.


Sadržaj
1. Uvod
2. Osnovni parametri prenosnika
3. Lančani prenosnici
4. Zupčasti kaiÅ¡ni prenosnici
5. Kardanski prenosnici
Literatura