Sun23062024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back NIR Projekti

Projekti Ministarstva

  • PDF

Aktuelni projekti koje podržava Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, u kojima je Fakultet inženjerskih nauka nosilac ili učesnik u realizaciji projekta:

Projekti osnovnih istraživanja:

R.br. Oznaka Naziv projekta

Rukovodilac -

kontakt osoba

 1. 174001 Dinamika hibridnih sistema složenih struktura

prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih, Matematički institut u Beogradu
 2. 174014 Napredne analitičke, numeričke i metode analize primenjene mehanike fluida i kompleksnih sistema

dr Milan Rajković, Institut za nuklearne nauke Vinča
 3. 174004 Mikromehanički kriterijumi oštećenja i loma prof. dr. Marko Rakin, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
 4. 175082 Neinvazivna i invanzivna dijagnostika i perkutano lečenje suženja na račvama krvnih sudova prof. dr. Goran Stanković, Medicinski fakultet u Beogradu
 5. 174028 Metode modeliranja na više skala sa primenama u biomedicini Prof. dr Miloš Kojić

Projekti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja:

R.br. Oznaka Naziv projekta

Rukovodilac/

kontakt osoba

1. 41007 Primena biomedicinskog inženjeringa u predkliničkoj i kliničkoj praksi prof. dr Nenad Filipović, Fakultet inženjerskih nauka
2. 42013 Istraživanje kogeneracionih potencijala u komunalnim i industrijskim enereganama R.Srbije i mogućnosti za revitalizaciju postojećih i gradnju novih kogeneracionih postrojenja prof. dr Dušan Gordić, Fakultet inženjerskih nauka
3. 44010 Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima prof. dr Ivan Luković, FTN Novi Sad
4. 41017 Virtuelni koštano zglobni sistem čoveka i njegova primena u pretkliničkoj praksi

prof. dr Miroslav Trajanović,

Mašinski fakultet, Niš

5. 42006 Istraživanje i razvoj energetski i ekološki visokoefektivnih sistema poligeneracije zasnovanih na obnovljivim izvorima energije

prof. dr Velimir Stefanović,

Mašinski fakultet, Niš

Projekti tehnološkog razvoja:

R.br. Oznaka Naziv projekta

Rukovodilac/

kontakt osoba

 1. 35021 Razvoj triboloških mikro/nano dvokomponentnih i hibridnih samopodmazujućih kompozita Prof. dr Miroslav Babić,
Fakultet inženjerskih nauka
 2. 33015 Istraživanja i razvoj srpske kuće neto-nulte energetske potrošnje

Prof. dr Nebojša Lukić,
Fakultet inženjerskih nauka
 3. 32036 Razvoj softvera za rešavanje spregnutih multifizičkih problema Prof. dr Miroslav Živković,
Fakultet inženjerskih nauka
 4. 35041 Istraživanje bezbednosti vozila kao dela kibernetskog sistema: Vozač-vozilo-okruženje Prof. dr Jovanka Lukić,
Fakultet inženjerskih nauka
 5. 33047 Inteligentni sistemi upravljanja klimatizacije u cilju postizanja energetski efikasnih rezima u složenim uslovima eksploatacije Prof. dr Dragan Lazić,
Mašinski fakultet u Beogradu
 6. 34002 Razvoj tehnoloških postupaka livenja pod uticajem elektromagnetnog polja i tehnologija plastične prerade u toplom stanju četvorokomponentnih legura Al-Zn za specijalne namene Prof. dr Zvonko Gulišija,
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina iz Beograda (ITNMS)
 7. 35033 Održivi razvoj tehnologija i opreme za reciklažu motornih vozila Prof. dr Milan Pavlović,
Tehnički fakultet Zrenjanin
 8. 36002 Planiranje i upravljanje saobraćajem i komunikacijama primenom računarske inteligencije Prof. dr Dušan Teodorović,
Saobraćajni fakultet u Beogradu
 9. 35037 Razvoj nove konstrukcije kašike bagera kontinualnog dejstva u cilju integrisanja modularnih reznih elemenata Prof. dr Radomir Slavković,
Tehnički fakultet Čačak
 10. 35034 Istraživanje primene savremenih nekonvencionalnih tehnologija u proizvodnim preduzećima sa ciljem povećanja efikasnosti korišćenja, kvaliteta proizvoda, smanjenja troškova i uštede energije i materijala Prof. dr Miroslav Radovanović,
Mašinski fakultet Niš
 11. 35024 Istraživanje mogućnosti unapređenja tehnologije zavarivanja mikrolegiranih čelika Prof. dr Radica Prokić-Cvetković,
Mašinski fakultet u Beogradu
 12. 37013 Razvoj sistema za podršku optimalnom održavanju visokih brana u Srbiji Dejan Divac,
Institut za poljoprivredu "Jaroslav Černi"
 13. 33022 Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i energana bez aerozagađenja

prof. dr Sloobodan Vukosavić,

Elektrotehnički fakultet, Beograd

 14. 35042 Istraživanje i razvoj alternativnih pogonskih sistema i goriva za gradske autobuse i komunalna vozila radi poboljšanja energetske efikasnosti prof. dr Miroljub Tomić, Mašinski fakultet, Beograd