Tue23072024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Organizacija fakulteta Organ upravljanja fakulteta

Organ upravljanja fakulteta

  • PDF

Organ upravljanja Fakulteta je Savet Fakulteta.

·         Savet Fakulteta:

·         1. donosi Statut Fakulteta, na predlog Veća Fakulteta;

·         2. bira i razrešava dekana Fakulteta;

·         3. donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica, na predlog Veća Fakulteta;

·         4. Donosi finansijski plan fakulteta na predlog stručnog organa;

·         5. usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun Fakulteta na predlog stručnog organa;

·         6. usvaja plan korišćenja sredstava za investicije na predlog stručnog organa;

·         7. daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta;

·         8. donosi odluku o visini školarine, na predlog Veća Fakulteta;

·         9. bira predsednika Saveta i zamenika predsednika;

·         10. odlučuje o prigovorima podnetim u postupku izbora u zvanje nasatavnika i saradnika;

·         11. donosi opšta akta u skladu sa zakonom;

·         12. usvaja plan javnih nabavki;

·         13. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom fakulteta.

Članovi Saveta iz redova zaposlenih na Fakultetu inženjerskih nauka i studenata Fakulteta inženjerskih nauka su:

Red.

broj.

Ime i prezime Funkcija Jedinica
 1. dr Slobodan Savić, red. prof. predsednik Saveta nastavno-naučna
 2. dr Danijela Miloradović, vanr. prof. zamenik predsednika Saveta nastavno-naučna
 3. dr Srbislav Aleksandrović, red. prof. član nastavno-naučna
 4. dr Vanja Šušteršič, red. prof. član nastavno-naučna
 5. dr Lozica Ivanović, red. prof. član nastavno-naučna
 6. dr Nenad Miloradović, vanr. prof. član nastavno-naučna
 7. dr Danijela Nikolić, docent član nastavno-naučna
 8. dr Dragan Rakić, docent član nastavno-naučna
 9. dr Goran Bošković, docent član nastavno-naučna
 10. dr Mina Vasković Jovanović, docent član nastavno-naučna
 11. dr Vladimir P. Milovanović, docent član nastavno-naučna
 12. Gorica Tanasijević član nenastavna
 13. Milomirka Janković član nenastavna
 14. Milica Vulović član studenti
 15. Tomislav Milović član studenti
 16. Andreja Milovanović član studenti