Sun23062024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back NIR Izdavačka delatnost Publikacije (2018) Elektrotehnika sa elektronikom -praktikum za laboratorijske vežbe - Jasna Radulović

(2018) Elektrotehnika sa elektronikom -praktikum za laboratorijske vežbe - Jasna Radulović

  • PDF

Praktikum koriceNapomena: Knjigu "Elektrotehnika sa elektronikom - praktikum za laboratorijske vežbe" možete kupiti u biblioteci Fakulteta inženjerskih nauka. 

Naslov: Elektrotehnika sa elektronikom - praktikum za laboratorijske vežbe

Tip: Praktikum za laboratorijske vežbe

Autori: Dr Jasna Radulović, red. prof.

Rezime:
Pored uvodnog dela i dodataka, knjiga sadrži deset poglavlja detaljno obrađenih laboratorijskih vežbi sa raznovrsnom problematikom koja obuhvata gradivo predviđeno za studije na više studijskih programa na Fakultetu inženjerskih nauka - Mašinskom, Urbanom, Automobilskom i Vojnoindustrijskom inženjerstvu. Prema tematici koja se u vežbama obrađuje, one se mogu svrstati u tri celine. U prvom ciklusu vežbi zastupljena su kola sa jednosmernim i naizmeničnim strujama, u drugom električne mašine, a u trećem elektronika.

Pri sastavljanju uputstava za vežbe posebna pažnja, u svakoj laboratorijskoj vežbi, posvećena je teorijskim razmatranjima problema koji se obrađuju u vežbi, a koje student treba da savlada da bi pravilno i sa uspehom obavio laboratorijsku vežbu. Zatim slede uputstva vezana za eksperimentalni deo vežbe: povezivanje uređaja i instrumenata, postupak ispitivanja, snimanje karakteristika, korišćenje računara, kao i za način prikazivanja i interpretaciju rezultata. Da bi studenti, pored ovoga, naučili da koriste rezultate eksperimentalnih ispitivanja u Laboratoriji, na kraju svake vežbe data su pitanja na koja treba da odgovore, primenjujući usvojena teoretska znanja i dobijene rezultate.

U smislu osavremenjavanja nastavnog procesa iz oblasti elektrotehnike i elektronike u izvesnom broju laboratorijskih vežbi izvršeno je modelovanje i analiza električnih kola pomoću računara korišćenjem namenskih softverskih paketa.

Izvestan broj vežbi obrađenih u Praktikumu, a koje se zbog ograničenog broja časova ne obrađuju u okviru pomenutog predmeta, namenjen je studentima viših godina u okviru predmeta elektro-struke na različitim studijskim programima na Fakultetu inženjerskih nauka.

Ova knjiga, inače revidirano izdanje, namenjena je za savladavanje gradiva u okviru predmeta Elektrotehnika sa elektronikom koji se izučava na I godini akademskih studija Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu i obuhvata laboratorijske vežbe koje reprezentuju glavne oblasti nastavnog gradiva pomenutog predmeta.
 
Sadržaj: 

    Predgovor
    Evidenciona i verifikaciona lista
    Uvod
    Laboratorijske vežbe
1. Omov zakon
2. Prelazni procesi
3. Kirhofovi zakoni
4. Snage u kolima naizmenične struje
5. Trasformator
6. Asinhroni motor
7. Poluprovodničke diode i tranzistori
8. Operacioni pojačavač
9. Bipolarni tranzistor
10. Pojačavač sa zajedničkim emitorom
    Odgovori na pitanja i rešenja zadataka
    Dodaci
    Literatura