Sat13042024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Službe Služba za opšte pravne i kadrovske poslove

Služba za opšte pravne i kadrovske poslove

 • PDF
U okviru delatnosti, Služba za opšte pravne i kadrovske poslove:
 1. izdaje sve vrsta Rešenja i Odluka (o zaposlenju, o dopunskom radu, postavljenju, mirovanju statusa, ličnom dohodku, odsustvu, penzionisanju, prestanku radnog odnosa, itd.),
 2. priprema predloge i učestvuje u izradi pravilnika, odluka, zaključaka i drugih opštih akata koje donose organi upravljanja Fakulteta,
 3. sprovodi postupak po konkursu za izbor nastavnika i saradnika i priprema sednice Izbornog veća Fakultet,
 4. prati zakone i druge propise i sa njima usaglašava opšte akte Fakulteta,
 5. priprema predloge zahteva, izveštaja i drugih akata iz delokruga obrazovnog rada Fakulteta, koji se dostavljaju resornim ministarstvima,
 6. pruža stručnu pomoć u rešavanju studentskih zahteva,
 7. obavlja poslove prijema, razvrstavanja i zavođenja, združivanja, razvođenja i arhiviranje predmeta,
 8. obavlja prijem, klasifikaciju, frankiranje i otpremanje pošte preko poštanske službe i internom dostavom,
 9. čuva registraturski materijal i arhivsku građu i vrši izlučivanje i uništavanje bezvrednog registraturskog materijala,
 10. izrađuje tekstove, tabelarne i grafičke prikaze, po diktatu ili iz prepisa,
 11. obavlja druge poslove iz delokruga rada administrativno tehničke jedinice Fakulteta a koji su određeni zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Fakulteta.

Radno vreme službe: 07:30-15:00 h

 
Radno mesto Ime i prezime
Prostorija
Referent opštih poslova Nenad Petrović, dipl. maš. inž. D-10
Službenik za javne nabavke Marija Brkić, dipl. ecc. D-14
Sekretarica Dekana Ljiljana Stupar A-P-50