Sun23062024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Katedre Katedra za motorna vozila i motore

Katedra za motorna vozila i motore

 • PDF

logo Činjenica da fakultet deluje u gradu u kome se nalazi centar automobilske industrije u zemlji bila je opredeljujuća za formiranje i razvoj Katedre za motorna vozila i motore, jer usmerenje za motorna vozila, a kasnije za motorna vozila i motore, postoji od samog osnivanja Fakulteta.

Katedra za MVM je nosilac većeg broja aktivnosti i to:

 • izvođenje nastave na osnovnim, poslediplomskim i doktorskim studijama na smerovima za Motorna vozila i motore i Drumski saobraćaj,
 • realizacija naučno-istraživačkih projekata u saradnji sa odgovarajućim državnim ministarstvima i privredom,
 • izdavanje časopisa "Mobility & Vehicle Mechanics",
 • organizovanje međunarodnog simpozijuma "MVM" (svake parne godine u Kragujevcu),
 • saradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu,
 • stručna podrška laboratorijama i centrima koji deluju na Mašinskom fakultetu, a iz delokruga motornih vozila i motora. 

Laboratorija za motorna vozila (LMV)

Laboratorija za motorna vozila (LMV) obavlja sledeće delatnosti:

 • Dinamička istraživanja sklopova i podsklopova vozila,
 • Istraživanja udobnosti vozila i
 • Eksploataciona istraživanja.

Laboratorija za motore SUS i pogonske materijale

Laboratorija za motore SUS i pogonske materijale sastoji se od odeljenja za motore SUS i odeljenja za pogonske materijale, i jedna je od prvih laboratorija na fakultetu. Inače laboratorije na Mašinskom fakultetu su osnovane 1963., preseljenjem fakulteta iz Kragujevačke gimnazije u novu zgradu. Tada su laboratorije bile locirane u prizemlju sadašnjeg objekta ”C” i prvobitno su imale isključivo obrazovnu funkciju pa su u skladu sa tim bile opremljene modelima  i delovima motora i vozila koji su dobijeni od Zastave, IMR-a, IPM-a, FAP-a i drugih naših preduzeća po principu donatorstva. U oblasti naučno - istraživačkog rada aktivnosti Laboratorije se sastoje u sledećem:

 • realizacija eksperimentalnih delova magistarskih teza i doktorskih disertacija,
 • realizacija naučno - istraživačkih projekata,
 • sopstvena istraživanja,
 • organizovanje i izvođenje seminara u okviru permanentnog obrazovanja, saradnja sa drugim naučno - istraživačkim i privrednim organizacijama...

Centar za tehničku ispravnost vozila (TIV)

Centar TIV je jedna od šest ovlašćenih institucija u SR Srbiji za ispitivanje vozila na motorni pogon kao i priključnih vozila koja se pojedinačno proizvode ili prepravljaju.

Centar TIV izrađuje elaborate, studije i skice za rekonstrukciju vozila ili njihovo opremanje za prevoz opasnih materija prema važećim zakonima i ADR sporazumu.

laboratorijalaboratorija

  Centar za bezbednost saobraćaja

Obavlja sledeće delatnosti:

 • Proračun i pregled nosećih struktura svih vozila,
 • Rekonstrukcija saobraćajnih nezgoda,
 • Veštačenje iz oblasti vozila...

Časopis ˝Motorna vozila i motori˝

Početak izlaženja časopisa ˝Motorna vozila i motori˝ je vezan za mart mesec 1975. Osnovni zadatak časopisa je bio da obavesti naučnu i stručnu javnost o rezultatima naučnoistraživačkog rada u oblasti istraživanja, razvoja, konstrukcije i eksploatacije motora i vozila. Sagledavajući potrebe u oblasti naučne i stručne misli iz oblasti motora i vozila, počev od marta 1992., časopis menja naziv u ˝Mobility and Vehicle Mechanics˝ i izlazi četiri puta godišnje na engleskom jeziku. Glavni i odgovorni urednik časopisa je od nastanka do 2003. bio prof. dr D. Simić, a danas prof. dr A. Janković.

Simpozijum ˝Motorna vozila i motori˝

Redakcija časopisa MVM-saopštenja je pokrenula inicijativu za organizovanje simpozijuma ˝Motorna vozila i motori˝. Inicijativa je svesrdno podržana od tadašnjih Zavoda ˝Crvena zastava˝ i prvi simpozijum je organizovan početkom oktobra meseca 1979. u Kragujevcu. Time je bogata saradnja Katedre za motorna vozila i motore i pomenute firme dobila novu naučno-stručnu manifestaciju, MVM-Simpozijumi. Drugi simpozijum MVM je održan 1982, a zatim svake parne godine. Simpozijum je održan 13 puta, a zatim je kontunuitet zadržan prerastanjem simpozijuma u Međunarodni kongres MVM.

Šef katedre: Dr Radivoje Pešić, redovni profesor