Sun14042024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back Servisi Vesti Poslednje vesti Konkurs za učešće studenata na Water Workshop 2019

Konkurs za učešće studenata na Water Workshop 2019

  • PDF

dr Milena DalmacijaSeminar "Kvalitet voda" organizuje se tradicionalno (23. put) u okviru jesenje "Škole za zaštitu životne sredine" od 18-20. septembra 2019. godine. Organizovana predavanja, diskusije i kursevi imali su brojne teme, od zaštite resursa voda, kvaliteta vode za piće, monitoringa površinskih i podzemnih voda, analize i sanacije kontaminiranog sedimenta, procene rizika, tehnologija pripreme vode za piće i otpadnih voda do evropskog i nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti.

Ove godine biće obrađene dve teme:
(1) Problemi i rešenja za održivo snabdevanje vodom za piće;
(2) Prečišćavanje i kontrola kvaliteta otpadnih voda.

Pored toga, za učesnike seminara biće organizovana tri okrugla stola ili panel diskusije:
(a) Od monitoringa do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
(b) Inovacione tehnologije prečišćavanja otpadnih voda;
(c) Primena PILOT istraživanja u okviru planova za bezbedno snabdevanje vodom za piće.

Popodnevni rad će biti organizovan kroz dve sekcije:
I Sekcija: CPD kurs (eng. Course Professional Development, CPD - kurs profesionalnog usavršavanja) " Stručna metodologija kao osnova za donošenje/izmenu Odluka o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju " i
II Sekcija: "Značaj studija zaštite životne sredine u zaštiti voda" (izlaganje radova studenata osnovnih, master i doktorskih studija).

Osnivanjem Fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“ omogućeno je i učešće studenata u Školi za zaštitu životne sredine u okviru sekcije „Značaj studija zaštite životne sredine“ gde su studenti imali priliku da prezentuju rezultate svog rada i razmene do tada stečena znanja. Ove godine planira se uključivanje studenata u ostale aktivnosti škole što će omogućiti neposredan kontakt sa privrednim subjektima i potencijalnim poslodavcima.

Na Seminaru, planirano je učešće oko 40 studenata osnovnih (II, III i IV godina), master i doktorskih studija. Prijavljivanjem na ANKETU>>> studenti stiču pravo da budu oslobođeni plaćanja kotizacije, a omogućeno je i da dobiju do 5 udžbenika i praktikuma izdatih od strane Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine (PMF, Novi Sad), po sopstvenom izboru.

Prijava na učešće vrši se popunjavanjem ANKETE>>>

U prilogu je dato i II Obaveštenje WW 2019>>>

Dalja obaveštenja pratiti na sajtu Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu: https://www.dh.uns.ac.rs/ kao i na sajtu Water Workshop http://www.waterworkshop.pmf.uns.ac.rs/