Sat13042024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Katedre Katedra za energetiku i procesnu tehniku

Katedra za energetiku i procesnu tehniku

  • PDF

logo Katedra je osnovana 1987., a rezultat je nastojanja Mašinskog fakulteta da odgovori na izazove konkurencije u oblasti visokog školstva i istraživanja u oblasti energetike i procesne tehnike. Paralelno sa nastankom Katedre započeo je sa radom i Smer za energetiku i procesnu tehniku. Osnivači, i prvi članovi Katedre bili su dr Svetislav Stojković, redovni profesor, dr Milun Babić, vanredni profesor i dr Milorad Bojić, docent.

Prof. dr Svetislav Stojković bio je šef Katedre u periodu 1987. - 1994. i svojim kreativnim i podsticajnim angažmanom, kao rukovodilac i profesor, sve do svog penzionisanja, veoma je doprinosio kadrovskom, nastavnom, naučnom i istraživačkom uzdizanju Katedre i Smera za energetiku i procesnu tehniku.

Katedra danas

Katedru za energetiku i procesnu tehniku čine tri redovna profesora, jedan vanredni profesor, četiri docenta, jedan asistent – pripravnik, jedan istraživač saradnik i više studenata poslediplomskih studija koji učestvuju u realizaciji istraživanja i praktične nastave.

Katedra organizuje i izvodi nastavu na akademskim i strukovnim studijama na:

  1. Smeru za energetiku i procesnu tehniku i
  2. Smeru za energo i eko menadžment.

Studije na ovim smerovima organizovane su u skladu sa Bolonjskom konvencijom i pružaju mogućnost da student, kroz odgovarajuća usmerenja i dobro naučno-stručno vođenje, stekne primenjiva i veoma aktuelna znanja iz sledećih oblasti:

  • Energetske i ekološke tehnologije;
  • Procesne tehnologije;
  • Industrijska hidraulika i pneumatika;
  • Termotehnika;
  • Energo i eko menadžment.

Poseban naglasak u obrazovanju studenata daje se na njihovom osposobljavanju za timski rad i na korišćenju savremenih računarskih alata za proračune, projektovanje i simulacije procesa.

Realizacija praktične nastave i istraživačkog rada obavlja se u Laboratoriji za energetiku i procesnu tehniku, koja ima odeljenja za:  energetske i ekološke tehnologije, procesne tehnologije, elektrohidrauliku i pneumoniku i za termotehniku; i u centrima za: energetsku efikasnost, racionalno gazdovanje energijom i za klimatizaciju i solarnu tehniku.

U okviru laboratorije i centara obavljaju se i seminari za inovaciju i usavršavanje znanja iz oblasti energetske efikasnosti, racionalnog korišćenja energije, upravljanja tokovima energije i energo i eko menadžmenta, za rukovodioce preduzeća, projektante, inženjere svih profila, ekonomiste i rukovaoce energetskom opremom, sa posebnim naglaskom na korektivnom, preventivnom i  proaktivnom održavanju opreme i objekata.

Kratak osvrt na naučno-nastavne i obrazovne rezultate

Od svog osnivanja u okviru Katedre odbranjeno je 126 diplomskih radova, 7 specijalističkih radova, 19 magistarskih teza i 15 doktorskih disertacija. U tom periodu članovi Katedre realizovali su 134 R&D projekta, studije i ekspertize međunarodnog, nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja, a u industrijsku proizvodnju uveli 96 novih proizvoda, postrojenja i tehnoloških postupaka.

Naučno-istraživačka delatnost Katedre bila je usmerena na: istraživanje i aplikaciju optimalnih organizacionih rešenja u oblasti energo i eko menadžmenta, za velika, srednja i mala preduzeća; razvoj, projektovanje i uvođenje u industrijsku primenu uređaja i procedura za merenje i kontrolu potrošnje energije; razvoj savremenih postupaka za optimizaciju parokondenznih sistema; istraživanje rada i projektovanje potisnih peći; istraživanje i razvoj postupaka za optimizaciju rada malih, srednjih i velikih kotlovskih postrojenja i paroturbinskih agregata u energanama; istraživanje i razvoj visokoučinskih energetskih mašina i opreme za namenske potrebe i za široku potrošnju; istraživanje, razvoj i projektovanje postrojenja za oplemenjivanje uglja; istraživanje i razvoj sistema za razvod vode, ulja, prirodnog gasa i vazduha; istraživanje i projektovanje uređaja i sistema za kondicioniranje vazduha u objektima za stanovanje, transportnim sredstvima, procesnim postrojenjima i kontejnerskih sušara za poljoprivredu; istraživanje i projektovanje antikavitacionih, samousisnih, krilnih pumpi dvostrukog dejstva i drugih specijalnih pumpi; istraživanje i projektovanje turbokompresora i ventilatora za rad sa eksplozivnim gasovima; istraživanje i projektovanje malih i mikro hidrocentrala; istraživanje i razvoj sistema za razvod vode, ulja, prirodnog gasa i vazduha; istraživanje i projektovanje industrijskih otpršivača vazduha, industrijskih peći, sušara i automatike za regulisanje temperature u procesnim i termo postrojenjima; istraživanje i projektovanje regulacionih turbospojnica, automatskih menjača za vozila i građevinske mašine; istraživanje i projektovanje sistema za flotaciju ruda, sušara u kojima se suše eksplozivni materijali, ciklona za vazduh, industrijskih lakirnica, sistema za kondicioniranje vazduha u putničkim vagonima i vozilima za prevoz putnika; istraživanje i projektovanje automatskih sistema na bazi hidro i pneumo logike; istraživanje i razvoj sistema za razvod vode, ulja, prirodnog gasa i vazduha; razvoj ekspertnih sistema u oblasti upravaljanja energetskim tokovima; razvoj softvera za jednodimenzijsko, dvodimenzijsko i trodimenzijsko simuliranje u realnom vremenu strujnih i energijskih tokova u cevovodima i turbomašinama; razvoj softvera za projektovanje pumpi, kompresora, ventilatora i turbina; istraživanje i razvoj solarnih uređaja i sprovođenje energetskih odita u industriji, komunalnim sistemima i zgradarstvu.

Katedra ima veoma plodnu i široku saradnju sa nizom naučno-stručnih grupa sa velikog broja renomiranih domaćih i inostranih institucija koje imaju sličnu delatnost kao i Katedra, i sa mrežom evro centara za energetsku efikasnost, a diplomirani studenti Smera za energetiku i procesnu tehniku veoma su lako nalazili zaposlenje i u zemlji i u međunarodnim korporacijama.

Šef katedre: dr Dušan Gordić, redovni profesor