Sun23062024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Katedre Katedra za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje

Katedra za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje

  • PDF

logo

Osnovni oblik organizovanja Nastavno-naučne jedinice na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu jeste katedra. Prema važećem Statutu na fakultetu još uvek postoje ukupno samo pet katedri, pri čemi je jedna od njih i Katedra za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje (PMAU).

Od osnivanja Univerziteta ″Svetozar Marković″ u Kragujevcu 21. maja 1976. (danas Univerzitet u Kragujevcu), pa sve do 1990., na Mašinskom fakultetu je postojalo samo par katedri i Grupa za opšte i fundamentalne discipline, kao preteča Katedre za PMAU. Pomenuta grupa je obuhvatala Fiziku, sve Matematike, sve Mehanike krutog i elastičnog tela, Mehaniku fluida, Termodinamiku, ..., odnosno uglavnom predmete opšteg stručnog sadržaja.

Katedra za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje je osnovana u toku 1991. Naime, prema Statutu Mašinskog fakulteta iz 1990. Fakultet je ostvarivao plan i program osnovnih studija u oblasti mašinstva za pet smerova, pri čemu je kao peti smer bio smer Automatsko upravljanje. Tokom 1991. ovaj smer je promenio ime u Primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje. Na taj način je i osnovana odgovarajuća katedra istog naziva.

U sledećoj fazi razvoja fakulteta pa sve do 2001., članovi Katedre za PMAU su obavljali i danas obavljaju obrazovno-naučni rad iz nastavnih predmeta nastavnog plana za ZAJEDNIČKE STUDIJE (zajednički predmeti za sve obrazovne smerove) i to iz: Mehanike I, Mehanike II, Primene računara, Elektrotehnike sa elektronikom, Mehanike fluida i Osnova automatskog upravljanja. Nastavnici i saradnici Katedre za PMAU obavljaju obrazovno-naučni rad i iz svih oblasti mašinstva koje se izučavaju u okviru predmeta nastavnog plana za obrazovni smer Primenjena mehanika i automatsko upravljanje.

Da bi studije mašinstva bile atraktivne za buduće studente, na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 2001., pored prethodno osnovanog smera Industrijski inženjering, formiran je novi obrazovni smer Informatika u inženjerstvu. Kako je Katedra za PMAU bila inicijator i predlagač uvođenja ovog smera, nastavnici i saradnici Katedre za PMAU sada izvode nastavu iz skoro svih predmeta nastavnog plana smera Informatika u inženjerstvu.

U toku 2005. svi članovi Katedre za PMAU su bili izuzetno aktivni oko reforme studija na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu u skladu sa Bolonjskim procesom i novim Zakonom o visokom obrazovanju. Ta aktivnost je naročito ispoljena oko uvođenja strukovnih studija, tako da je Katedra predložila uvođenje tri nova obrazovna smera na strukovnim studijama i to smerove: Automatika i informacione tehnologije, Kompjuterski podržano inženjerstvo i smer Informatika. Nastavni planovi ovih i drugih obrazovnih smerova usvojeni su od strane stručnih organa Univerziteta u Kragujevcu.

Izuzetan doprinos dali su i daju članovi Katedre za PMAU i oko reforme akademskih studija na Mašinskom fakultetu, koja se trenutno sprovodi.

Inače, Veće Katedre za PMAU čini 16 nastavnika i saradnika. Od toga broja su: 6 redovnih profesora, 3 vanredna profesora, 3 docenta i 4 aistenta.

Svi nastavnici i saradnici, pored obrazovne delatnosti, bave se naučnim i stručnim istraživanjima. Na Katedri postoji nekoliko grupa koje se timski bave istraživanjima iz pojedinih oblasti nauka. Tako je Katedra za PMAU prepoznatljiva po naučnim rezultatima iz šire oblasti Mehanike, iz Biomehanike, Proračuna konstrukcija, Mehanike fluida, Kompozitnih materijala, šire oblasti Automatskog upravljanja, Robotike i Mehatronike, Informatike i drugih oblasti. Članovi ove Katedre su bili i jesu rukovodioci više projekata od kojih su posebno značajni projekti TEMPUS programa.

Kada je reč o široj oblasti Automatike, naučno-nastavni radnici Katedre bavili su se istraživanjima vezanim za projektovanje, simulacionu analizu i softversku implementaciju upravljačkih algoritama sporih industrijskih procesa i elektromotornih pogona, kao i na istraživanja koja se odnose na modeliranje i identifikaciju bioloških sistema. Jedna grupa nastavnika i saradnika bavila se i bavi širokim spektrom problema proračuna elektromagnetnih polja pri razmatranju različitih elektromagnetnih sistema. Ovi istraživači su rešavali klasu problema vazdušnih vodova iznad realne zemlje, uzimajući u obzir njenu konačnu provodnost.

Na Katedri za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje vrše se naučna istraživanja i iz šire oblasti automatskog upravljanja i to u užim oblastima modeliranja, simulacione analize, projektovanja i implementacije algoritama upravljanja i odlučivanja, u pogledu različitih objekata upravljanja: industrijskih robota, sporih industrijskih procesa i upravljanja elektromagnetnim pogonima. Posebno se razvijaju algoritmi upravljanja na bazi fazi logike i neuronskih mreža i njihova primena u upravljanju robota. Započeto je istraživanje iz primene fazi logike i neuronskih mreža za praćenje i upravljanje statističkih procesa kod sistema i postrojenja.

U okviru tzv. Beogradske škole graničnog sloja, istraživači sa Mašinskog fakulteta u Kragujecu ostvarili su prepoznatljive rezultate u oblasti graničnog sloja stišljivog fluida. Tu treba posebno istaći radove koji se odnose na granični sloj disociranog i jonizovanog gasa, na neporoznoj, odnosno poroznoj konturi opstrujavanog tela.

Posebno se ističu međunarodni projekti koje su članovi Katedre za PMAU radili za Evropsku komisiju za atomsku energiju, kao i rad više nastavnika ove katedre u okviru multidisciplinarnih projekata iz Biohemije. Naglašava se da se većina naučnih projekata, u koje su uključeni nastavnici i saradnici Katedre za PMAU, odnose na osnovna istraživanja.

Izuzetno značajni su rezultati istraživača Katedre za PMAU koji su dobijeni u okviru rada na međunarodnim i domaćim projektima, a koji se odnose na meterijale i njihove neelastične deformacije sa zamorom i anizotropijom, na neelastične materijale metala i kompozita, na difuzione i lokalizovane nestabilnosti i sl. Ovi istraživači su objavili veći broj naučnih radova sa rezultatima koji se odnose na primene opštih evolucionih jednačina na probleme višeosnih dinamičkih eksperimenata, na puzanje i niskociklični zamor austenitnih nerđajućih reaktorskih čelika, na konstitutivnu teoriju mikromorfnih neelastičnih polikristala, na stohastičku teoriju dislokacija i dr.

Članovi Katedre za PMAU su bili i jesu vrlo aktivni i na polju izdavačke delatnosti. U skladu sa ličnih afinitetom, a prema obavezama prethodnog Zakona o Univerzitetu, svaki od profesora ima i štampanu publikaciju za nastavni predmet za koji je biran. Time je olakšano studiranje na Mašinskom fakultetu. Naročito su u pogledu izdavačke delatnosti bili aktivni nastavnici Mehanike krutog i elastičnog tela (udžbenici iz Statike, Kinematike, Dinamike, ...), Automatike, Informatike i nastavnik Mehanike fluida. Udžbenici i monografije autora ove katedre koriste se i na drugim mašinskim i tehničkim fakultetima. Pojedine publikacije štampane su i na engleskom jeziku i to u inostranstvu.

Može se zaključiti da su skoro svi nastavnici i saradnici Katedre za PMAU bili vrlo aktivni u okviru nastavne, naučnoistraživačke i izdavačke delatnosti. Time su, nesumljivo, pomogli afirmaciji Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
 
Šef katedre: dr Miroslav Živković, redovni profesor