Thu08122022

Poslednje izmene07:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Laboratorije Laboratorija za motore SUS i pogonske materijale

Laboratorija za motore SUS i pogonske materijale

 • PDF

Aktivnosti Laboratorije se odvijaju u tri osnovne oblasti: obrazovanje, naučno - istraživacki rad i pružanje usluga trećim licima.         
 
Laboratorija je opremljena za izvođenje laboratorijskih vežbi iz naučnih oblasti Motora SUS, Opreme MVM, Mehatroničkih sistema MVM, Pogonskih materijala MVM i Ekologije MVM koje se slušaju u okviru nastavnih predmeta na:

 • Osnovnim akademskim i strukovnim studijama, 
 • Diplomskim akademskim studijama,
 • Specijalističkim akademskim i strukovnim studijama i 
 • Doktorskim akademskim studijama.

U oblasti naučno - istraživačkog rada aktivnosti Laboratorije se sastoje u sledećem:

 • Realizacija eksperimentalnih delova završnih radova i doktorskih disertacija,
 • Realizacija naučno - istraživačkih projekata,
 • Sopstvena istraživanja nastavnika i saradnika Laboratorije,  
 • Organizovanje i izvođenje seminara u okviru permanentnog obrazovanja, 
 • Saradnja sa drugim naučno - istraživačkim i privrednim organizacijama. 

Laboratorija poseduje AVL Indimeter 619, odgovarajuće davače i potreban softver. Tako je u mogućnosti da snima i obrađuje indikatorske dijagrame motora i kompresora. U Laboratoriji su razvijene i odgovarajuće metode za analizu procesa sagorevanja motora u cilju određivanja oktanskog i cetanskog kvaliteta raznih goriva.

Ova oprema, eksperimentalni motor i odgovarajuće metode omogućuju:

 • Sprovođenje istraživačkih ispitivanja,
 • Određivanje oktanskog broja tečnih i gasnih goriva i 
 • Određivanje cetanskog broja raznih goriva (dizel goriva, bio goriva itd). 
AVL Indimeter 619
AVL Indimeter 619

   

U Laboratoriji je razvijen i tribološki punkt koji ima spoljašnji - elektromotorni pogon motora SUS ili kompresora, odgovarajući regulator broja obrtaja elektromotora i potrebne merne instalacije.   

Na tribološkom punktu moguće je istraživati: 

 • Mehaničke gubitke klipnih motora, kompresora i pumpi,
 • Uticaje maziva i aditiva na tribološke procese,
 • Nova konstruktivna i tehnološka rešenja, 
 • Primenu novih materijala itd.

U laboratoriji postoje četiri motorske ćelije. U jednoj motorskoj ćeliji instalirana je motorska kočnica HOFMANN. Ta instalacija omogućuje ispitivanje motora:  

 • snage do 200 kW i
 • sa maksimalnim brojem obrtaja do 12.000 o/min. 
Motorska kočnica HOFMANN
Motorska kočnica HOFMANN
AVL DITEST 8000
AVL DITEST 8000

Laboratorija poseduje savremenu mernu opremu za analizu izduvnih gasova oto i dizel motora - AVL DICOM 4000, kao i opremu za dijagnostiku savremenih vozila AVL DITEST 8000. 

Eksperimentalni motor Novi tip motora po principu oto/dizel simbioze
Eksperimentalni motor Novi tip motora po principu oto/dizel simbioze

 

Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu je razvijen eksperimentalni motor sa tri klipnjače. Eksperimentalni motor ima automatsku-kontinualnu promenu stepena kompresije i funkcioniše kao oto i dizel.      

Za potrebe naučno-istraživačkih aktivnosti, kao što su razvojni programi EU, u toku je izrada studije i projektovanje novog tipa motora po principu oto/dizel simbioze. U Laboratoriji je toku i realizacija istraživanja na projektu iz programa EUREKA sa nazivom „E!3240 - Zamena željeznih automobilskih delova sa aluminijumom - ASMATA“.
 
Upravnik laboratorije: Dr Aleksandar Davinić, vanredni profesor