Thu23052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za terotehnologiju

Centar za terotehnologiju

  • PDF

Centar za terotehnologiju je proširio ponudu svojih usluga u segmentu koji se odnosi na balansiranje rotora na mašini za balansiranje >>>

Centar za terotehnologiju je profitno orijentisana organizaciona jedinica Mašinskog fakulteta u Kragujevacu. Osnovan je 7. 10. 1993., odlukom Saveta br. 01-460/4 i predstavlja jedan od najstarijih centara na fakultetu. Osnivač i upravnik Centra je Prof.dr Branislav Jeremić. Polazni osnov za formiranje Centra za terotehnologiju je ugovor br. 01/92 od 8. 09. 1992. o poslovno tehničkoj saradnji između .Zastava Automobili. d. d. Kragujevac i Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, a sve u cilju optimalnog zajedničkog korišćenja raspoloživih resursa kao što su kadrovi, prostor i oprema. Za relativno kratko vreme Centar je uspeo da višestruko uveća svoju materijalnu bazu i tehničku opremljenost, kadrovski se osnaži i stekne reference kroz veliki broj realizovanih projekata i poslova direktno ugovorenih sa privredom. Ulaganjem najvećeg dela stečene dobiti u savremenu opremu, značajno je proširena baza delatnosti, a uzore za ovakav pravac razvoja predstavlju slične institucije u razvijenim zemljama Zapada. Centar je najbolje opremljen u SCG za dijagnostiku tehnickih sistema i edukaciju sa priktičnom obukom. Sve napred rečeno je obezbedilo Centru liderstvo u našoj zemlji i on danas predstavlja jednu od vodećih institucija i to ne samo na teorijskom i naučnom planu već pre svega u delu konkretnih, realizovanih i u eksploataciji potvrdenih razvojnih projekata, istraživanja i implementiranih dijagnostičkih postupaka. 

Delatnost Centar za terotehnologiju se odvija u širokoj oblasti osnovnih istraživanja, multi-disciplinarnih istraživanja, realizacije diplomskih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija, edukacije studenata i stručnjaka iz privrede. Saradnja sa privredom kroz pružanje čitavog niza usluga iz šire oblasti održavanja tehničkih sistema je pored edukacije jedan od prioriteta. Izvođenje nastave U Centru se izvodi kompletna nastava (predavanja i vežbe) iz predmeta: Terotehnologija, Inženjering održavanja i Tehnička dijagostika. Opremljenost Centra nastavnim filmovima i najsavremenijim sistemima za vizuelnu prezentaciju, transparentnim modelima, didaktičkom opremom i sofisticiranim dijagnostičkim sistemima omogućuje izvođenje nastave prema svetskim standardima.

ImageImage 

Unutrašnjost i manji deo edukacijske opreme u Centru

Diplomski radovi, magistarske teze i doktorske disertacije

U Centru je u prethodnom periodu, uglavnom kroz eksperimentalna istraživanja, realizovano više od 30 diplomskih radova 12 magistarskih teza i 5 doktorskih disertacija. Organizovanje i izvođenje stručnih seminara sa praktičnom obukom U okviru edukaciju stručnjaka iz privredi koji rade na poslovima održavanja Centar za terotehnologiju organizuje stručne seminare sa praktičnom obukom (hands-on) iz sledećih oblasti : pneumatske komponente i sistemi (tri nivoa kurseva), hidrauličke komponente i sistemi (dva nivoa kurseva), automatsko upravljanje procesima i dijagnostika tehničkih sistema Svi seminari traju u proseku 4 dana i prilagodni su profesionalnim potrebama učesnika a permanentno prate tehnološka dostignuća u oblastima koje obrađuju. Za izvođenje seminar koriste se savremena nastavna sredstva (nastavni filmovi, transparentni modeli realne komponente i sistemi). Sva edukacijaska oprema je veoma kvalitetna i potiče od renomiranih svetskih proizvođača. 

U prethodnom periodu je organizovano oko 40 stručnih seminara koje je sa uspehom završilo preko 600 polaznika. Istraživanja u okviru projekata koje finansira nadležno ministarstvo Do sada su u relizovana ili su u toku istraživanja za 6 projekata. Kao glavni rezultati ovih istraživanja su tri proizvoda. Pri tome je jedan generalno nov u svetu a druga dva u našoj zemlji. 

Implementacija naučnih i stručnih znanja 

U prethodnom periodu je realizovano preko 50 prakticnih projekata sa društvenim i privatnim preduzećima Neka od tih preduzeća su: Zastava automobili, Zastava alati, Zastava energetika, EPS, PIK ”Takovo”, TE ”Pljevlja”, Tetra pak-production, PPT-servoupravljači a.d, Somboled, FAD, Metalac.a.d, Cementara Kosjerić itd. Najčešće realizovani projekti su se odnosili na optimizaciju sistema održavanja i implementaciju programa tehničke dijagnostike. 

Pregled i ispitivanje oruđa za rad sa aspekta zaštite na radu 

Prema ovlašćenju nadležnog Ministarstva Republike Srbije, Centar za terotehnologiju, u kontinuitetu od 1996., izvodi brz, efikasan i kvalitetan pregled oruđa za rad sa aspekta primenjenosti propisanih mera zaštite na radu. Pored navedenih postoji i ovlašćenje za ispitivanje buke i vibracija u radnoj i životnoj sredini. Shodno navedenom vrše se ispitivanja novoproizvedenih uvezenih i rekonstruisanih oruđa za rad (mašina), oruda za rad koja podležu periodičnim pregledima i oruđa za rad koja se nalaze u ekspoataciji, a ne poseduju odgovarajuću tehničku dokumentaciju sa aspekta zaštite na radu. U skladu sa veoma bogatim iskustvom Centar daje i stručne konsultacije preduzećima koja se bave proizvodnjom ili većim rekonstrukcijama tehničkih sistema. Organizovanje stručnih skupova i tehničkih prezentacija.

Krunu rada Centra za terotehnologiju predstavlja, bez sumnje, organizacija skupa Održavanje tehničkih sistema u Kragujevcu od 20. - 22. maja 1998. Impozantan broj od 550 učesnika i 35 izlagača koji su zastupali proizvodne programe više od 50 domaćih i stranih firmi učinili su da ovo bude, po svim ocenama, jedan od najvećih i najbolje organizovanih tehničkih skupova posle 1990. Takođe se, u kontinuitetu, organizuju veoma posećene prezentacije inostranih firmi sa proizvodnim programom iz šire oblasti održavanja tehničkih sistema. 

Multidisciplinarna istraživanja iz oblasti biomedicinskog inženjeringa 

Ova kompleksna istraživanja se sprovode u saradnji sa Medicinskim fakultetom i Kliničkim centrom u Kragujevcu. Najzapaženiji rezultati su: uvodenje u kliničku praksu generalno nove metode u svetu, zaštićeni patenti u Evropskoj Uniji i SCG, objavljene monografija međunarodnog i nacionalnog značaja i objavljeni naučni radovi i odbranjene tri magistarske teze i doktorska disertacija na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. U toku su istraživanja na funkcionalnom modelu još jednog generalno novog svetskog proizvoda za kliničku praksu kao i pripreme za zaštitu nacionalnog patenta i patenta u EU. 

Upravnik Centra: dr Ivan Mačužić, vanredni profesor