Mon27052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za grejanje, klimatizaciju i solarnu energiju

Centar za grejanje, klimatizaciju i solarnu energiju

  • PDF

Program rada

Program rada Centra obuhvata aktivnosti u oblasti Grejanja, Klimatizacije i Solarne energije. Takodje, centar je aktivan u oblasti Obnovljive Energetike u Zgradarstvu, i u oblasti primene Biomase, i Geotermalne energije. Aktivnosti Centra su vezane za naučno istraživački rad, obrazovanje, struku i izdavaštvo u ovim oblastima. Svoje aktivnosti Centar obavlja za Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Evropsku komisiju za nauku Evropske unije, UNESCO i pravna i fizička lica.

ImageImage

Slika 2 - Razvijeni prototipovi za proizvodnju toplote i elektroenergije iz Solarne energije: (a) Hibridni kolektor, (b) Hibridni koncentrator.  

Raspoloživa oprema

U Centru je na raspolaganju savremena oprema za strujno, termička i elektro merenja. Ova oprema se upotrebljava za naučno istraživački rad, nastavu kao i rad na terenu prilikom pružanja usluga trećim licima. Izmedju ostalog Centar raspolaže sledećom mernom opremom: 1. ultrazvučnim meračom protoka tečnosti, 2. termovizijskom infracrvenom kamerom, 3. infracrvenim termometrima, 4. kombinovanim instrumentima za merenje vlažnosti, temperature i brzine strujanja vazduha, 5. anemometrima sa vrelom žicom za merenje protoka i brzine 6. manometarima, 7. stroboskopom, 8. meračom jačine svetlosti, 9. piranometrom za merenje jačine sunčevog zračenja, 10. analogno digitalnim pretvaračima radi monitoringa, automatizacije, i upravljanja merenjima pomoću kompjutera i 11. analizatorom produkata sagorevanja. Takodje Centar raspolaže savremenom računarskom opremom za obradu dobijenih rezultata meranja kao i matematičke simulacije i optimizacije u oblastima aktivnosti Centra.  

Delatnosti (obrazovna, naučno-istraživačka, izdavačka...),

Naučno-istraživačka delatnost obuhvata rad na projektima koje finansiraju domaće ustanove (Ministarstvo za nauku i tehnologiju, Ministarstvo za energetiku, i Ministarstvo za zaštitu životne sredine), međunarodne ustanove (UNESCO i Evropska komisija) kao i rad na projektima koji su finansirani od strane privatnih i društvenuih preduzeća.

Obrazovna delatnost

• Edukacija studenata na osnovnim, diplomskim, i doktorskim studijama u ovoj oblasti
• Izrada završnih radova, master radova i doktorskih disertacija u ovoj oblasti
• Permanentno obrazovanje diplomiranih mašinskih inženjera u ovoj oblasti
• Izdavanje udžbenika, monografija i časopisa iz ove oblasti. Stručna delatnost
• Razvoj prototipova
• Atestiranje i certificiranje uređaja i sistema za GKSE
• Projektovanje sistema za GKSE  

ImageImage

Slika 1 - Razvijene instalacije (a) Geotermalna toplotna pumpa sa grejno-rashladnim uredjajima, (b) Instalacija za akumulaciju toplotne i elektroenergije  

Rezultati

U okviru naučno-istraživačke delatnosti realizuju se i realizovani su sledeći projekti:
• Framework 6 project with Commission of the European Communities "Seoski održiv razvoj kroz integraciju tehnologija obnovljivih izvora energije u siromašnim Evropskim oblastima"
NPEE708-1003B Razvoj i istraživanja hibridnog ravnog prijemnika Solarne energije za toplotnu i elektroenergetsku konverziju.
NPEE9273003. Razvoj Solarnog asimetričnog stacionarnog paraboličnog koncentratora za produkciju elektroenergije i toplote.
• Razvoj i istraživanja hibridnog ravnog kolektora za toplotno i elektro pretvaranje, Projekat EE708-1003B Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.
• Framework 7 project. Energy Foresight Network.

Trenutno u okviru centra obrađuju se sledeđe teme:

• Primena optimizacionih i simulacionih metoda u daljinskom grejanju i zgradarstvu.
• Primena softvara COMIS za izučavanje ventialcije u tipičnoj zgradi u Srbiji
• Primena optimizacionih i simulacionih metoda u Soalrnoj tehnici.
• Optimizacija primene obnovljivih izvora energije
• Projekat nulte-neto energetske zgrade

U okviru obrazovne delatnosti realizuju se sledeće aktivnosti

Edukacija studenata na sledećim predmetima:

Termodinamika; Grejanje, Klimatizacija i Solarna Energija (na osnovnim akademskim studijama), 
Uredjaji i postrojenja za grejanje i klimatizaciju; Solarna tehnika (na diplomskim akademskim studijama) i
Modeliranje Energetsko-Ekeološkog Ponašanja Zgrada; Solarna Tehnika (na doktorskim studijama).
Izrade završnih, master i doktorskih radova u ovim oblastima

Permanentno obrazovanje diplomiranih mašinskih inženjera u ovoj oblasti preko predavanja i tribina po sledećim temama:

(a) „The Science and Art of Archival Engineering Publication”. 2008.
(b) „Da li je obnovljiva energija spas za našu planetu?“ 2009.
(c) „Da li je budućnost već medju nama:kuće bez troškova za energiju??!!“ 2010.

Stručna delatnost

U okviru Centra razvijeni su sledeći prototipovi:

(a) Solarni koncentrator za dobijanje toplotne energije;
(b) Solarni hibridni kolektor za dobijanje toplote i elektroenergije,
(c) Solarni hibridni koncenrator za proizvodnju toplote i elektroenergije.

Izdavanje udžbenika, monografija kao i časopisa iz ove oblasti.

• Solarna tehnika, skripta.

Upravnik Centra dr. Nebojša Lukić, redovni profesor