Mon20052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Centar za primenjenu automatiku

Centar za primenjenu automatiku

  • PDF

Centar za primenjenu automatiku (CPA) je osnovan aprila 1997. Osnivač i prvi upravnik CPA bio je prof. dr Živomir Petronijević koji je stvorio široku mrežu saradnika, obezbedio sredstva za nabavku osnovne opreme za rad i edukaciju, i u izuzetno teškim uslovima vodio računa o kadrovskom jačanju Centra i oblasti automatike na Mašinskom fakultatu u Kragujevcu. U ovom periodu, do 2001., započeta je saradnja sa firmama ECM - Kragujevac, Mikrokontrol - Beograd i Siemens d.o.o. Beograd. Elaboratom i odlukom o osnivanju, CPA ima definisan prostor, koji čine prostorije C-91, C-82, C-85 i CPA-1,2,3 (cca. 235 m2), i opremu koju čini pripadajući inventar navedenih prostorija. 

Istim aktima definisane su i osnovne delatnosti Centra: Projektovanje, reinženjering, revitalizacija i održavanje postrojenja automatike i složenije tehničke opreme; Simulaciona analiza i softverska implementacija algoritama upravljanja i odlučivanja; Implementacija tehničkih sredstava merenja i upravljanja; Usluge konsaltinga; Realizacija naučno-istraživačkih projekata; Organizovanje novih laboratorijskih celina i davanje atesta za pojedine instrumente i fenomene; Osavremenjavanje nastave iz šire oblasti automatike i srodnih disciplina; Organizovanje i izvodenje praktičnog rada za zainteresovane studente, mlade inženjere i druge zainteresovane stručnjake; Organizovanje kurseva permanentnog obrazovanja; Izdavačka delatnost; Promocija novih tehnologija, itd.

Prikaz dela opreme - donacija Siemensa d.o.o. Beograd (uređaji za tzv. nivo mikroautomatizacije)
Prikaz dela opreme - donacija Siemensa d.o.o. Beograd (uređaji za tzv. nivo mikroautomatizacije)

Primarni zadatak CPA je uspostavljanje mreže institucija, firmi i pojedinaca, radi podsticanja i organizovanja edukacije i stvaralaštva u domenu navedenih i srodnih delatnosti, što uključuje i pružanje konkretnih stručnih, edukativnih i naučno-istraživačkih usluga.

ImageImageImageImageImage

Mr Miroslav Ravlić i firma Majk elektronik-Mladenovac rado su uključivali mlade saradnike CPA u svoje aktivnosti i zajednički nastupali sa CPA prema korisnicima iz privrede CPA je zainteresovane studente uključivao u samostalan eksperimentalni rad na polju struke i istraživanja. Rezultat toga rada su eksperimentalni setupovi koji se sada koriste u redovnoj nastavi, virtuelni laboratorijski modeli, ili studentski radovi objavljeni na renomiranim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Kao saradnici CPA, studenti su uključivani i u konkretne projekte.

Laboratorijski modeli - neki od rezultata rada studenata, saradnika CPA
Laboratorijski modeli - neki od rezultata rada studenata, saradnika CPA

ImageImageImageImage

A) Iz interne biblioteke   B) Donacija firme EUROICC-Beograd   C) JSCADA (diplomski rad Vladimira Milašinovića urađen u saradnji sa firmom EUROICC na poslovima automatizacije šećerane „Jugozapadna Bačka” – Bac)

CPA je formirao i realizovao više kurseva permanentne edukacije. Kurs „PLC - programiranje i primena“ je finansiran 2003/04 od strane Evropske agencije za rekonstrukciju. Započeta je saradnja sa renomiranom firmom Informatika iz Beograda koja je odlučila da pomogne poslove edukacije kojima se i sama bavi, i ima CPA za partnera u poslovima od obostranog interesa. Vec višegodišnja saradnja sa stručnjacima i institucijama iz okruženja (Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd, Institut za automobile, Kragujevac, Elektrotehnički fakultet, Beogradu, Medicinski fakultet, Kragujevac, itd.) dala je svoje rezultate u oblasti edukacije, izdavaštva, projektnih aktivnosti, i promociji novih ideja i tehnologija.

 Image

Upravnik Centra dr. Milan Matijević, redovni profesor