Mon20052024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Back O fakultetu Centri fakulteta Regionalni EVRO - centar za energetsku efikasnost

Regionalni EVRO - centar za energetsku efikasnost

  • PDF

Osnivači EVRO Centra

Osnivači Evro Centra su Agencija za energetsku efikasnost (SEEA) - kao zastupnik Vlade Republike Srbije, Ministarstva rudarstva i energetike Srbije i Evropske agencije za rekonstrukciju, Norveška grupa za energetsku efikasnost (NEEG), kao zastupnik Vlade Kraljevine Norveške; Mašinski fakultet u Kragujevcu (MFKg) – Katedra za energetiku i procesnu tehniku (KEPT); Skupština grada Kragujevca; Grupa «Zastava vozila» i opštine sa područja koje gravitira Univerzitetu.

RCEEK je nadležan za problematiku energetske efikasnosti u privredi i komunalnim sistemima 28 opština centralne i jugozapadne Srbije.

Poslovanje Centra

RCEEK je organizaciona jedinica MFKg koja posluje pod okriljem i u saradnji sa SEEA i predstavlja sastavni deo mreže evro - regionalnih centara koji su do sada uspostavljeni na području Evropske unije, Norveške, Srbije i drugih evropskih područja.

Delatnost RCEEK

Delatnost RCEEK: organizovanje i realizacija naučnih i stručnih studija i projekata za razvoj i unapređenje efikasnosti instalisanih energotehnologija i zaštite životne sredine; organizovanje i realizacija naučnih i stručnih studija i projekata u oblastima energomenadžmenta, finansijskog energoinženjeringa i energo i eko-monitoringa; naučna i stručna istraživanja u cilju razvoja i primene energetskih i ekoloških standarda u svim privrednim i vanprivrednim delatnostima; realizacija tehnoloških, inovacionih i demonstracionih projekata u oblasti energetike, energetske efikasnosti i ekologije; realizacija stručnih projekta iz oblasti energetike, energetske efikasnosti i ekologije sklopljenih sa privrednim, državnim i drugim institucijama u zemlji i inostranstvu; organizacija seminara za inovaciju znanja i usavršavanje stručnjaka u oblasti savremenih energotehnologija, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, finansijskog energoinženjeringa, energomenadžmenta, merenja u energetici, energo i eko-standarda, energo i eko-monitoringa, primene kompjutera i informacionih tehnologija u energetici i ekologiji i dr.; obavljanje stručnih poslova poverenih od strane državnih organa i organa lokalne samouprave u oblasti kontrole i stručnih ekspertiza u energetici i ekologiji; rad na izgradnji srpske informacione mreže za oblasti energetske efikasnosti, ekologije, energostandarda i stanja energetske opreme u industriji i komunalnim sistemima; formiranje baza podataka i razmena informacija za oblasti energetske efikasnosti, ekologije, energostandarda i stanja energetske opreme u industriji i komunalnim sistemima i praćenje energetske efikasnosti preduzeća i komunalnih sistema na teritoriji za koju je Centar nadležan i predlaganje mera za unapređenje i dr.

Organizaciona struktura RCEEK

Odeljenje za energetsko i ekološko inženjerstvo, Odeljenje za termotehniku, Odeljenje za hidrotehniku, Odeljenje za procesnu tehniku, Odeljenje za mernu i računarsku podršku, Odeljenje za ekologiju i Nacionalna laboratorija za obnovljive izvore energije.

RCEEK ima i svoj ekspertski tim koga čine rukovodioci i saradnici odeljenja. 

Upravljanje i rukovođenje RCEEK

Planove naučnog i stručnog rada RCEEK, na predlog direktora Regionalnog evro-centra, razmatra, donosi i ocenjuje Stručni Savet RCEEK. Sastav stručnog saveta RCEEK čine po jedan predstavnik SEEA, NEEG, SG Kragujevac, Regionalne privredne komore Kragujevac, Grupe «Zastava vozila», po jedan predstavnik svake opštine na teritoriji za koju je Regionalni evro-centar nadležan, a koja potpiše sa njim ugovor o trajnoj poslovnoj saradnji, direktor RCEEK i rukovodioci odeljenja Regionalnog evro-centra za energetsku efikasnost.

Mandat članova Stručnog saveta RCEEK traje četiri godine. Stručni savet RCEEK sastaje se jednom godišnje. Radom RCEEK rukovodi direktor Regionalnog evro-centra za energetsku efikasnost. Direktora RCEEK, iz reda nastavnika Fakulteta, na predlog KEPT i Dekana, imenuje Savet Mašinskog fakulteta. Predlog za direktora RCEEK mora u prethodnom postupku biti usaglašen sa SEEA. Mandat direktora RCEEK je četiri godine. Rukovodioce odeljenja RCEEK imenuje direktor RCEEK.

Finansiranje RCEEK

RCEEK je neprofitna organizaciona jedinica koja posluje preko posebnog podračuna MFKg. Finansiranje RCEEK obavlja se kroz ugovore sa domaćim i inostranim preduzećima, državnim institucijama i organima lokalne samouprave. RCEEK može, u okviru svoje delatnosti, poslovati sa domaćim i inostranim nevladinim organizacijama, može primati donacije za unapređenje svoga rada i može učestvovati na domaćim i međunarodnim konkursima za finansiranje svojih projekata.

Raspoloživa oprema

RCEEK raspolaže savremenom opremom za sva merenja u oblasti energetske efikasnosti, a stoji mu na raspolaganju i oprema koju poseduje SEEA.

Ostvareni rezultati

Više preliminarnih i detaljnih energetskih analiza i seminara za industriju i komunalne sisteme.

Direktor RCEEK dr Dušan Gordić, redovni profesor