Sun23062024

Poslednje izmene09:06:59 PM GMT

Odbranjene doktorske disertacije

Odbranjenje doktorske disertacije na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Saveta Vukadinović Saveta Vukadinović

Doktorska disertacija kandidata Savete Vukadinović pod naslovom "Razvoj modela ranog upravljanja inženjerskim ljudskim resursima u Lean industrijskim sistemima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacije odbranjena 18.09.2019. godine

Petar Mišljen Petar Mišljen

Doktorska disertacija kandidata Petra Mišljena pod naslovom "Upravljačke strukture vibracionog transporta rasutih materijala baziranog na elektromagnetnim aktuatorima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacije odbranjena 30.08.2019. godine

Miloš Matejić Miloš Matejić

Doktorska disertacija kandidata Miloša Matejića pod naslovom "Novi pristup projektovanju i optimizaciji cikloidnih prenosnika snage" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacije odbranjena 30.08.2019. godine

Ivan Milanković Ivan Milanković

Doktorska disertacija kandidata Ivana Milankovića pod naslovom "Ubrzanje algoritama za segmentaciju biomedicinskih slika korišćenjem rekonfigurabilne hardverske platforme" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacije odbranjena 16.09.2019. godine

Hrvoje Puškarić Hrvoje Puškarić

Doktorska disertacija kandidata Hrvoje Puškarića pod naslovom "Razvoj fazi više-kriterijumskog modela i softvera za ocenjivanje i upravljanje tehničko-tehnološkim projektima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacije odbranjena 05.04.2019. godine

Aleksandar Nikolić Aleksandar Nikolić

Doktorska disertacija kandidata Aleksandra Nikolića pod naslovom "Simulacija laminarnog i turbulentnog strujanja na realnom modelu arterijske bifurkacije sa stenozama" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 24.12.2018. godine

Hristos Tsiafis Hristos Tsiafis

Doktorska disertacija kandidata Hristosa Tsiafisa pod naslovom "Detekcija otkaza kotrljajnih ležajeva primenom naprednih vremensko-frekvencijskih metoda analize signala vibracija" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 07.12.2018. godine

Milan Đorđević Milan Đorđević

Doktorska disertacija kandidata Milana Đorđevića pod naslovom "Model klizanja između ravnih površina oboda pri promenljivim kontaktnim uslovima u procesu dubokog izvlačenja tankih limova" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 19.09.2018. godine

Žarko Milošević Žarko Milošević

Doktorska disertacija kandidata Žarka Miloševića pod naslovom "Razvoj softverskog alata za trodimenzionalnu rekonstrukciju i biomehaničku analizu zida aorte" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 05.10.2018. godine

Evantia Giagloglou Evantia Giagloglou

Doktorska disertacija kandidata Evantie Giagloglou pod naslovom "Razvoj i implementacija naprednog metoda za unapređenje bezbednosti i optimizaciju radnog okruženja pri manuelnim operacijama" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 02.11.2018. godine

Aleksandar Dišić Aleksandar Dišić

Doktorska disertacija kandidata Aleksandra Dišića pod naslovom "Razvoj metodologije i uređaja za dinamičko ispitivanje materijala i zavarenih spojeva sa primenom u numeričkim proračunima konstrukcija pri velikim brzinama deformacije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 24.08.2018. godine

Jovan Gligorijević Jovan Gligorijević

Doktorska disertacija kandidata Jovana Gligorijevića pod naslovom "Razvoj modela unapređenja sistema održavanja u malim i srednjim preduzećima bazirano na principima totalnog produktivnog održavanja" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 04.09.2018. godine

 

Dragan Lazarević Dragan Lazarević

Doktorska disertacija kandidata Dragana Lazarevića pod naslovom "Regenerisanje NC koda primenom 3D identifikacije i analize geometrijskih odstupanja" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 09.03.2018. godine

mr Pavle Popović mr Pavle Popović

Doktorska disertacija kandidata mr Pavla Popovića pod naslovom "Razvoj modela za integrisano upravljanje lučkim uslugama sa aspekta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 02.03.2018. godine

Milan Radenković Milan Radenković

Doktorska disertacija kandidata Milana Radenkovića pod naslovom "Modelska ispitivanja popustljivosti kontakta tangencijalno opterećenih veza različite makro geometrije u uslovima dinamičkih opterećenja" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 23.01.2018. godine

 

Marija Matejić Marija Matejić

Doktorska disertacija kandidata Marije Matejić pod naslovom "Razvoj modularnih steznih pribora povećanog nivoa krutosti i fleksibilnosti" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 27.12.2017. godine

Nenad Kostić Nenad Kostić

Doktorska disertacija kandidata Nenada Kostića pod naslovom "Razvoj i primena metoda heurističke optimizacije mašinskih konstrukcija" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 22.11.2017. godine

Milica Nikolić Milica Nikolić

Doktorska disertacija kandidata Milice Nikolić pod naslovom "Elektro-mehanički model kohlee i analiza odziva modela" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 19.09.2017. godine

 

Slađana Vujičić Slađana Vujičić

Doktorska disertacija kandidata Slađane Vujičić pod naslovom "Razvoj modela integracije inovativnog liderstva i efektivnog menadžmenta kvalitetom primenom Fuzzy AHP metode i metode genetskog algoritma" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 29.09.2017. godine

Vladimir Vukašinović Vladimir Vukašinović

Doktorska disertacija kandidata Vladimira Vukašinovića pod naslovom "Metodologija dugoročnog planiranja korišćenja potencijala biomase" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 24.08.2017. godine

Marko Pantić Marko Pantić

Doktorska disertacija kandidata Marka Pantića pod naslovom "Tribološka karakterizacija naprednih stomatoloških materijala" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 13.09.2017. godine

Nikola Mijailović Nikola Mijailović

Doktorska disertacija kandidata Nikole Mijailovića pod naslovom "Razvoj akvizicionih  sistema i algoritama za registraciju pri modeliranju  pomeranja i deformacija kontura na digitalnoj slici" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 11.09.2017. godine

 

Nebojša Abadić Nebojša Abadić

Doktorska disertacija kandidata Nebojše Abadića pod naslovom "Modeliralje upravljanja performansama i podrške odlučivanju u tehnološkim inkubatorima primenom metoda računarske inteligencije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.
 
Doktorska disertacija je odbranjena 04.07.2017. godine

Dragan Čukanović Dragan Čukanović

Doktorska disertacija kandidata Dragana Čukanovića pod naslovom "Statička i dinamička analiza ploča od funkcionalno gradijentno raspoređenih materijala" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 26.05.2017. godine

Dalibor Nikolić Dalibor Nikolić

Doktorska disertacija kandidata Dalibora Nikolića pod naslovom "Kompjutersko modeliranje i optimizacija dizajna stenta" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 06.06.2017. godine

Pavle Mijović Pavle Mijović

Doktorska disertacija kandidata Pavla Mijovića pod naslovom "Razvoj i implementacija multimodalnog sistema za praćenje pažnje radnika u realnom radnom okruženju" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 14.11.2016. godine

14.11.2016.

Vladimir Milovanović Vladimir Milovanović

Doktorska disertacija kandidata Vladimira Milovanovića pod naslovom "Razvoj metodologije za eksperimentalnu i numeričku procenu integriteta nosećih delova vagonske konstrukcije izloženih cikličnom dinamičkom opterećenju" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 27.09.2016. godine

Suzana Petrović Savić Suzana Petrović Savić

Doktorska disertacija kandidata Suzane Petrović Savić pod naslovom "Identifikacija, analiza i klasifikacija kretanja zgloba kolena" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 26.09.2016. godine

Igor Saveljić Igor Saveljić

Doktorska disertacija kandidata Igora Saveljića pod naslovom "Numeričko rešavanje odnosa pravog i lažnog lumena akutne aortne disekcije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 27.09.2016. godine

Dubravka Živković Dubravka Živković

Doktorska disertacija kandidata Dubravke Živković pod naslovom "Razvoj metodologije za vrednovanje kogeneracionih projekata u zgradarstvu" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 30.09.2016. godine

Bojan Bogdanović Bojan Bogdanović

Doktorska disertacija kandidata Bojana Bogdanovića pod naslovom "Povećanje pouzdanosti i nosivosti tangencijalno opterećenih veza prethodnom pripremom kontakta" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 28.09.2016. godine

Andreja Stefanović Andreja Stefanović

Doktorska disertacija kandidata Andreje Stefanovića pod naslovom "Optimizacija potrošnje energije za grejanje višeporodičnog stambenog građevinskog fonda grada korišćenjem energetskog modela" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 26.09.2016. godine

Saša Ranđelović Saša Ranđelović

Doktorska disertacija kandidata Saše Ranđelovića pod naslovom "Završna obrada metala bazirana na kotrljanju krutog alata" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 28.09.2016. godine

Marko Topalović Marko Topalović

Doktorska disertacija kandidata Marka Topalovića pod naslovom "Numeričko modeliranje granularnih materijala" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 26.09.2016. godine

Aleksandar Jovicic Aleksandar Jovicic

Doktorska disertacija kandidata Aleksandra Jovičića pod naslovom "Unapređenje ključnih indikatora performansi poslovanja u industriji livarstva" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 16.05.2016. godine

Marko Miletic Marko Miletic

Doktorska disertacija kandidata Marka Miletića pod naslovom "Optimizacija upotrebe toplotne izolacije kod kuća neto-nulte potrošnje energije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 29.01.2016. godine

Arso Vukicevic Arso Vukicevic

Doktorska disertacija kandidata Arsa Vukićevića pod naslovom "Razvoj metoda za trodimenzionalnu rekonstrukciju koronarnih arterija za potrebe numeričke analize protoka i procene mehaničkog integriteta stenta" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 27.01.2016. godine

Nebojša Hristov Nebojša Hristov

Doktorska disertacija kandidata Nebojše Hristova pod naslovom "Uticaj promene gasodinamičkih karakteristika barutnih gasova na intenzitet natpritiska primenom specijalnih gasnih uređaja oružja" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 29.01.2016. godine

Aleksandar Đorđević Aleksandar Đorđević

Doktorska disertacija kandidata Aleksandra Đorđevića pod naslovom "Razvoj modela poslovne inteligencije za upravljanje performansama poslovnih procesa" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 04.12.2015. godine

mr Oliver Momčilović mr Oliver Momčilović

Doktorska disertacija kandidata mr Olivera Momčilovića pod naslovom "Razvoj liderskih veština za efektivno upravljanje promenama u malim i srednjim preduzećima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 29.09.2015. godine

Strana 1 od 2